prof. dr hab.Grażyna Krzyminiewska


 
Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
bud. C, p.316
ul. Towarowa 53,
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-89
e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Problematyka naukowo-badawcza: socjologia wsi i rolnictwa, socjologia gospodarowania, ekonomia

DANE BIOGRAFICZNE

1986 – stopień mgr socjologii - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych;
1992 – stopień doktora nauk humanistycznych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny;
2001 – stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych - Akademia Ekonomiczna, Wydział Ekonomii w Poznaniu;
2003 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomii
2015 – tytuł profesora nauk ekonomicznych

Obszary badań naukowych: ekonomia, socjologia, socjoekonomia, socjologia obszarów wiejskich, socjologia gospodarki.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

(2020) Innovative Technologies in the Process of Development of the Silver Economy, w: Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics / Nermend Kesra, Łatuszyńska Małgorzata (red.), 2020, ISBN 978-3-030-30250-4, ss. 17-28, DOI:10.1007/978-3-030-30251-1_2

(2020) Ethical dilemmas of the silver economy, w: Ekonomia I Prawo, vol. 19, nr 1, 2020, ss. 61-71, DOI:10.12775/EiP.2020.005

(2019) Financial Services Market in an Ageing Society. Challenges for the Development of Silver Economy, w: Effective Investments on Capital Markets: 10th Capital Market Effective Investments Conference (CMEI 2018) / Tarczyński Waldemar , Nermend Kesra (red.), Springer Proceedings in Business and Economics, 2019, ISBN 978-3-030-21273-5, ss. 111-120, DOI:10.1007/978-3-030-21274-2_8

(2019) Silver economy in rural areas in the context of (un)sustainable development, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 21, nr 3, 2019, ss. 1-8, DOI:10.5604/01.3001.0013.2858

(2018) Silver economy in rural development strategies, w: Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 50, nr 4, 2018, ss. 415-420, DOI:10.17306/J.JARD.2018.00439

(2014) Socjoekonomiczna perspektywa badań nad gospodarką w świetle analiz problemów współczesnych obszarów w Polsce, w: Kultura i Edukacja, nr 4, 2014, ss. 53-65

(2013) Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy-Przekształcenia-Wyzwania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń;
(2012) Economic Crisis in a Social Perspective. / ed. Krzyminiewska Grażyna. Economic Crisis in a Social Perspective. - Poznań: Wydawnictwo UEP;
(2011) Techniki negocjacji, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 93. (Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; nr 256), wyd III zmienione;
(2010) Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, ss. 123;
(2009) The economic culture of the polish rural inhabitants in the changing process – the outline of the issues, w: Economics 2009 Vol. 85, Vilnius University Publishing House 2009, (Ekonomika 2009 85 tomas, Vilnius universiteto leidykla);
(2000) Mentalność ekonomiczna mieszkańców wsi. Studium na przykładzie wybranych kategorii społecznych. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 175 s. - Zeszyty Naukowe. Seria 2. Prace habilitacyjne, z. 158;
(1998) Od walki do współpracy. Negocjacyjna sztuka zawierania porozumień. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 197 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, zeszyt 83/98;
(1995) Poradnik negocjatora. Jak sprawnie negocjować /współautor: H. Januszek/. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 109 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, z. 96;
(1991) Młodzi dorośli. Paradoksy socjalizacji i rozwoju /współautorzy: R. Borowicz, K. Szafraniec/. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, 163 s.


DYDAKTYKA

- promotor prac licencjackich, magisterskich i doktorskich,
- wykłady z socjologii, technik negocjacji, strategii rozwoju społecznego.


PEŁNIONE FUNKCJE

Członkini Rady Awansów Naukowych UEP
Członkini Senatu UEP
Rzecznik dyscyplinarny dla doktorantów
Członkini Komisji do Przeprowadzenia Oceny Członków Komisji Oceniających
Dyrektorka Instytutu Ekonomiczno-Społecznego