Problematyka badawcza

Dziedzina naukowa: nauki społeczne

Dyscypliny naukowe: nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne

Specjalność naukowa: polityka społeczna

Obszary badań: Mieszkalnictwo socjalne. Polityka mieszkaniowa. Problem bezdomności. Struktura klasowa społeczeństwa polskiego.

 

Dane biograficzne

2006-2021 profesor nadzwyczajny UEP

2002 doktor habilitowany nauk ekonomicznych

1990 doktor socjologii, Wydział Nauk Społecznych, UAM

1980 magister socjologii, Wydział Nauk Społecznych, UAM

 

Wybrane publikacje

Przymeński, A. (2021). Mieszkalnictwo socjalne w Polsce w procesie zmian. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,  Tom 84 (3)

Przymeński A. (2021). Council Housing in Poland. What Should We Do to Achieve its Goals?  Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 52 (1), 7-23.

Przymeński, A. (2019). Najem mieszkań na warunkach socjalnych w kontekście zmian modelu polityki mieszkaniowej w Polsce. Polityka Społeczna, (9), 1-7.

Przymeński, A. (2017). Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce. Polityka Społeczna, (11-12), 10-17.

Przymeński, A. (2016). Socjalny najem mieszkań jako instrument demarginalizacji mieszkaniowej w Polsce. Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, #32(1), 13-32.

Przymeński, A. i Oliwa-Ciesielska M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 225.

Przymeński, A. (2012). Zróżnicowanie klasowe współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle współczesnych badań. Polityka Społeczna, (4), 23-29.

Przymeński, A. (2008). Aktualny stan problemu bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno – społeczny. W: M. Dębski, K. Stachura (red.), Oblicza bezdomności. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 17-36.

Przymeński. A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ss. 281.

Przymeński, A. (1997). Geografia i skala zjawiska bezdomności w Polsce. Roczniki Naukowe Caritas, (Rok I), 29-56.

 

Kierowanie projektami badawczymi

Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2009). Tytuł projektu: Mieszkalnictwo socjalne jako instrument lokalnej polityki społecznej wobec osób bezdomnych, na przykładzie Poznania. Diagnoza i rekomendacje. Konkurs ogłoszony przez Miasto Poznań.

 

Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska M. (2011-2014). Temat: Zaspokajanie mieszkaniowych i paramieszkaniowych potrzeb zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych w Polsce, a procesy ich społecznej demarginalizacji, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowe Centrum Nauki) nr N N114 163940.

 

Dydaktyka w okresie zatrudnienia w UEP 

Wykłady: Socjologia, Służby społeczne i praca socjalna, Polityka mieszkaniowa

Seminaria: licencjackie, magisterskie i doktorskie

 

Funkcje pełnione w UEP

Prodziekan Wydziału Ekonomii w kadencjach 2008/2012 i 2012/2016

 

Odznaczenia

(2015). Medal Komisji Edukacji Narodowej

(2018). Medal im. Edwarda Abramowskiego, przyznany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej „za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polityki społecznej w Polsce i integrację środowiska związanego z PTPS”