Problematyka naukowo-badawcza: metodologia nauk ekonomicznych, etyka gospodarcza, filozofia nauki 
Dane biograficzne
1977 – tytuł magistra socjologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych; 1986 – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (filozofia nauki) – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych; 1997 – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (metodologia nauk ekonomicznych) - Akademia Ekonomiczna, Wydział Ekonomii w Poznaniu; 2000 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii.

Najważniejsze Publikacje
2010, Kryteria naukowości i poprawności metodologicznej w ekonomii/ Criteria for scientific standards and methodological correctness in economy/, w: Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych, t. I, Problemy ogólne metodologii nauk ekonomicznych, red. A. Grzelak, K. Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 254-270/

2010, Źródła nieetyczności racjonalności ekonomicznej w kulturze społeczeństwa ponowoczesnego/ The sources of imorality of economic rationality in postmodern society’ culture/, w: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 49-62.

2012, A Global Ethical Reflection in the Age of Economic Crisis, w:   Economic Crisis in a Social Perspective, red. G. Krzyminiewska,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań 2012, s. 27-38.

2013, Status globalnej etyki gospodarczej w dyskursie nauk ekonomicznych/ Status of global ethics in the economist’ discourse/, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 787, Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Szczecin 2013, s. 191-199.

2014, Współczesna treść pojęcia wzoru gospodarczego/ The current understanding on the concept of the economy’s culture pattern, w: Człowiek i Społeczeństwo XXXVIII, Wzory kultury gospodarczej, red. W. Banach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 99-108.

2015, Dlaczego kiedyś wierzyliśmy w wolny rynek?/ Why have we believed in the free market?, „Prakseologia” nr 157, t. 2, 2015, s. 53-68.

2016, Kulturowe uwarunkowania kategorii obiektywizmu w naukach ekonomicznych/ Objectivity of economics research from the culural perspective/, „Optimum”. Studia Ekonomiczne”, 2016/2, s. 69-79.


Konferencje

Szanse globalnej etyki gospodarczej w świecie postkryzysu, Konferencja pt. Polityka-Etyka-Praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego,7-9 czerwca 2010, Bukowina

Globalna etyka gospodarcza a doświadczanie kryzysu, Konferencja pt. Czego uczy nas obecny kryzys?, PTE Oddział w Poznaniu, Katedra Nauk Ekonomicznych UAM, EBEN Polska, Katedra Etyki Gospodarczej UAM, 29 listopada 2012, Poznań

Kryteria racjonalności gospodarki globalnej, IX Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21 września 2012, Gliwice-Wisła

Czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? Konferencja pt. Refleksje pokryzysowe, EBEN Polska, Instytut Kulturoznawstwa, UAM, 12-13 listopada 2014, Poznań

Status etyki globalnej w poznawczych i normatywnych konceptualizacjach gospodarki światowej, XVIII Konferencja „Etyka w życiu gospodarczym”, Uniwersytet  Łódzki, 19-20 maja 2014, Łódź

Metodologiczne rozstrzygnięcia w ekonomii a szanse etyki gospodarczej (Sekcja filozofii kultury), X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań

Interpretacje znaczenia ruchów i protestów społecznych w perspektywie etyki gospodarczej (Podsekcja etyki biznesu), X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań

Kulturowe ujęcie zagadnienia obiektywizmu badań ekonomicznych, Konferencja pt. Konwencje naukowe i metodyka badań ekonomicznych, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, 17-19 czerwca 2015, Białystok-Augustów

Alternatywne wzory kultury gospodarczej, Konferencja pt. Kulturowe uwarunkowania biznesu, Koło Naukowe Young Entrepreneurs Association, PTE, EBEN Polska, Katedra Nauk Ekonomicznych UAM, 22 kwietnia 2016, PoznańDydaktyka

Logic (I)

Methods and techniques of social research (I)

Business ethics (II)

Ethics (I), (in English)

Ethics of Business Activity (II), (in English)

Criteria for scientific standards and methodological correctness (III)

Ethics of scientific research (III)


Pełnione funkcje

Koordynator ds. ECTS i Programów Studiów Zagranicznych dla kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rynki Finansowe

Przewodnicząca Komisji ds. Etyki Badań Naukowych prowadzonych z udziałem ludzi na UEP

Przewodnicząca Rektorskiej Komisji Socjalnej


Funkcje poza UEP

Członkini Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UAM
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2020/2021)