Uczymy już od 35 003 dni
Współpracownicy Katedry

prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha

Problematyka naukowo-badawcza:
historia filozofii polskiej w XIX i XX w., filozofia społeczna, w szczególności filozofia demokracji, aksjologia i etyka gospodarcza
DANE BIOGRAFICZNE

- dr filozofii – 1976 (UAM)
- dr hab. filozofii – 1985 (UAM)
- tytuł naukowy profesora – 2000
- wykładowca filozofii w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w latach 1987-1993 prorektor
- prof. nadzw. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Wyniki badań opublikowane w ponad 200 artykułach, w tym kilkanaście tłumaczonych na język angielski, grecki, ukraiński i rosyjski oraz w dziewięciu monografiach, m. in.: Studia z filozofii XX wieku, Humaniora, Poznań 2008; Demokracja proceduralna oraz republikańska, Wyd. AE, Poznań 2004; Konta eton Hainteker ton Kafka Kai ton Aristoteli, Wyd. Eurace, Ateny 2002; Demokracja. Studia z dziejów myśli w Polsce, Ars Nova 1993 (II wyd. 1999); Filozofia cywilizacji i kultury, Ars Nova 1998; Kultura. Studia z dziejów myśli, PWN 1991 (II wyd. 1999); Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce (do 1939 roku), PWN 1984.

Najnowsza monografia:
W. Kaczocha, Filozofia społeczna. Wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015, s.292 (ISBN 978-83-7383-710-2; jest to monografia nt. filozoficznych, teoretycznych oraz empirycznych zagadnień filozofii społecznej, m. in. ontologiczne problemy społeczeństwa informacyjnego, demokracja partycypacyjna jako otwarta, cztery formy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, wartości dobra wspólnego w demokracji – w polityce społecznej, projekt nowej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w związku z dobrem wspólnym, projekt zakresu badań współczesnej filozofii społecznej.

Artykuły:

(2019) Znaczenie dobra wspólnego w demokracji, [w:] Człowiek, Gospodarka, Społeczeństwo, red. T. Wallas, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Poznań.

(2019) Axiological foundations of silver economy in rural areas in the context of sustainable development in Poland, Economic Science for Rural Development.

(2018) Przedmiotowa i podmiotowa koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, Intercathedra, red. A. Wartecka-Ważyńska, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

(2018) Społeczna odpowiedzialność biznesu – formą promocji działalności gospodarczej, Turystyka i Rozwój Regionalny, red. E. Stawicka, wyd. SGGW, Warszawa.

(2018) Zrównoważony rozwój społeczny – idea – realizacja, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczne Społecznej, Ostrołęka.

(2016) Ecological Ethics. Values and norms in local rural communities, Journal of Agribusiness and rural development, wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań.

(2016) Wartości i normy etyczne w ochronie i zarządzaniu obszarami przyrodniczo cennymi, [w:] Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, zeszyt 22(24), Poznań.

(2015) Gospodarcze społeczeństwo obywatelskie – podmioty ekonomii społecznej, [w:] Studia Oeconomica Posnaniensia, wyd. UEP, Poznań.

(2015) Values and Professional and ethical norms in rural tourism in Poland, [w:] Agricultural Journal, Praga.

(2015) Samorząd terytorialny w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, [w:] Samorząd terytorialny w systemie zarządzania gospodarką lokalną, red. K. Głębocki, wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

(2014) Etyczny wymiar turystyki wiejskiej w warunkach globalizacji [w:] Etyczny wymiar podróży kulturowych, red. M. Kazimierczak, wyd. AWF, Poznań.

Redakcje naukowe: (2003) Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, Ars Nova; (1997) Fiłosofski Poszuki (współredaktor M.Wernikow), Wyd. Cent Europi, Lwów-Odessa; (1997) Transformacja i wartości. Aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce (współredaktor S.Popławski), Wyd. WSP, Zielona Góra; (1996) Z dziejów kultury muzycznej Poznania (współredaktor J.Astriab), Ars Nova, Poznań; (1988) Wstęp do wydania – I.Fik, O żywą treść demokracji, LSW, Warszawa; (1986) Wstęp do wydania powojennego – F.Gross, Proletariat i kultura, LSW, Warszawa Wybór opublikowanych artykułów i referatów konferencyjnych dotyczących zagadnień filozofii społecznej oraz etyki gospodarczej (w okresie 2002-2012): (2012) Designing Strategies and Scopes of National Policy in Social and Economic Development, [w:] Economic Crisis i Social Perspective, ed. G.Krzyminiewska, Zeszyty Naukowe no 218, Wyd. UEP, Poznań; (2012) Społeczno-ekonomiczne aspekty globalizacji obszarów wiejskich (współautor J.Sikora), [w:] Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, t. II, red. S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin, s. 473-484; (2011) Twórcy ekonomii społecznej w Polsce – zakres badań oraz koncepcje demokracji, [w:] Ekonomia. Wczoraj, dziś i jutro, red. I.Bludnik, M.Ratajczak, J.Wallusch, Zeszyty Naukowe nr 190, Wyd. UEP, Poznań, s. 418-431; (2011) Aksjologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu teoretycznym i empirycznym (współautor J.Sikora), [w:] Journal of Agribusinessmand Rural Development, Wyd. Uniersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Seria Ekonomia, s.47-62; (2011) Socjologiczno-filozoficzne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego (współautor J.Sikora), [w:] Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S.Patrycki, Wyd. KUL, Lublin, s.83-93; (2011) Dobro wspólne w demokracji a polityka społeczna, [w:] Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku, red. K.Pająk, A.Przymeński, Wyd. UEP, Poznań, s.72-94; (2010) Wybrane aspekty globalizacji gospodarczej wsi w świetle badań empirycznych (współautor J.Sikora), [w:] Zrównoważony rozwój lokalny – warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. A.Mickiewicz, Wyd. Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, t.1, Szczecin, s.77-91; (2010) Samorząd terytorialny a rozwój kapitału kulturowego w społeczności wiejskiej (współautor J.Sikora), [w:] Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego, red. K.Krzyżanowska, Wyd. SGGW, Warszawa, s.9-23; (2010) Analogie i relacje między ekonomią a sztuką, [w:] (Współ)przestrzenie ekonomii i sztuki, red. N.Krzyzanowska, K.Nowak, Wyd. Motivex, Poznań, s.13-19; (2010) Poglądy ekonomiczno-filozoficzne oraz koncepcja demokracji Aleksandra Kielskiego, [w:] Gospodarka i społeczeństwo, red. J.Sikora, Poznań, s.59-70; (2010) Dobro wspólne w demokracji a społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, red. W.Gasparski, Wyd. Poltext, Warszawa, s.104-116; (2009) Filozoficzno-etyczne rozwinięcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania. Kontrowersje. Dobre i złe praktyki, red. M.Rojek-Nowosielska, Z.Pisz, Prace Naukowe UE nr 46, Wrocław, s.26-37; (2009) Internet w tworzeniu tożsamości i wizerunku samorządu gminy wiejskiej (współautor J.Sikora), [w:] Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, red. K.Krzyżanowska, Wyd. SGGW, Warszawa, s.71-84; (2009) Społeczna odpowiedzialność biznesu – humanitarne znaczenie, [w:] Praca w perspektywie humanistycznej. Zeszyty Naukowe nr 120, Wyd.UEP, Poznań, s.140-149; (2009) Niektóre zagadnienia filozoficzne i teoretyczne w poznawaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] „Zeszyty Naukowe” nr 16, red. W.Kaczocha, WSKiZ, Poznań, s.125-146 ; (2009) Demokracja proceduralna a demokracja obywatelska oraz projekt „inteligentnego społeczeństwa obywatelskiego”, [w:] Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L.Gołdyka, I.Machaj, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s.597-608; (2008) Religia w społeczeństwie otwartym, „Przegląd Religioznawczy” nr 2, Warszawa, s.121-136; (2007) Podstawowe wartości i normy etyczne dla demokracji oraz gospodarki, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P.Kulawczuk, A.Poszewicki, Gdańsk, s.177-190; (2007) Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – idee filozoficzne oraz zagadnienia socjologiczne, [w:] Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, red. T.Listwan, W.Kaczocha, Forum Naukowe, Poznań, s.347-357; (2007) Tieorieticzeskije i empiriczeskije problemy ciennostiej w obszczestwiennoj fiłosofii Fieliksa Grossa, „Sofia. Pismo Filozofów VKrajów Słowiańskich” nr 7, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s.177-189; (2006) Demokracja partykularna a demokracja obywatelska, [w:] Wyzwania dla Polski XXI wieku, red. Z.Drozdowicz, Humaniora, Poznań, s.39-55; (2006) Liberalizm projektujący – „instytucjonalne wyzwolenie”, [w:] W kręgu liberalizmu, red. Z.Drozdowicz, W.Jarmołowicz, W.Kaczocha, Wyd. Forum Naukowe, Poznań, s.53-74; (2005) Social conntervaiting powers against the globalization of economy and media culture, „The Poznan University of Economics Review”. Vol.5, number 1, s.61-73; (2004) Globalizacja gospodarcza oraz kultura medialna pod kontrolą społeczeństwa otwartego, [w:] Europa w Polsce. Polska w Europie, red. H.Mruk, B.Koszel, Wyd.Forum Naukowe, Poznań, s.93-106; (2004) Political and anthropoligal principles of the closed (totalitarian) society, [w:] To Be and to Live in Europe, Ed. Z.Drozdowicz, Wyd. Humaniora, Poznań, s.7-19; (2004) Społeczeństwo otwarte – rekonstrukcja oraz rozwinięcie koncepcji K.R.Poppera, [w:] Współczesna Europa w procesie integracji, red. Z.Drozdowicz, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s.41-55; (2003) Społeczne siły przeciwważne wobec globalizacji gospodarki oraz kultury medialnej, [w:] Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości, red. Z.Drozdowicz, Wyd. Humaniora, Poznań, s.101-119; (2003) Lokalne społeczeństwo obywatelskie jako „siła przeciwważna” wobec globalizacji gospodarczej oraz medialnej, [w:] Rocznik Lubuski. Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, red. K.Kwiatkowski, Zielona Góra, s.43-58; (2002) Demokracja polityczna a globalizacja gospodarki i mediów, [w:] Stary kontynent w nowym tysiącleciu, red. Z.Drozdowicz, Wyd. Humaniora, Poznań, s.39-57 (przedruk: „Edukacja filozoficzna” nr 33/2002); (2002) K.Poppier: alternatiwa obszczestwu buduszczego, „Woprosy Fiłosofii” no 6 (lista filadelfijska), s.48-59; (2001) Dobro wspólne we współczesnej demokracji. Przegląd stanowisk i zagadnień, [w:] Adaptacja przez transformacje, red. Z.Drozdowicz, Z.Puslecki, Wyd. Humaniora, Poznań, s.127-144; (2000) Dobro wspólne w nauce społecznej kościoła katolickiego oraz katolickiej filozofii społecznej, „Przegląd Religioznawczy”, Warszawa, s.89-108; (2000) Probliema obszczego błaga w sowremiennoj diemokratii, „Woprosy Filosofii” no 9 (lista filadelfijska), Moskwa; (1997) Poglądy filozoficzne Jerzego Bracina dotyczące historii, celów rozwoju społecznego oraz wartości kultury, [w:] Rozprawy z filozofii nowożytnej i współczesnej, red. R.Jadczak, J.Pawlak, Wyd. UMK, Toruń, s.175-189


KONFERENCJE

Rezultaty prowadzonych badań były prezentowane w formie referatów na ponad 50 konferencjach naukowych w Polsce oraz na 20 konferencjach międzynarodowych.


DYDAKTYKA

Filozofia, Filozofia społeczna, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Etyka gospodarcza


PEŁNIONE FUNKCJE

- Honorowy Ambasador Fair Play w Biznesie, Krajowa Izba Gospodarcza
- członek Ogólnopolskiej Kapituły "Przedsiębiorstwo Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza
- członek European Art Center (Ateny)
- członek Society for the Advancement of American Philosophy (USA)
- członek Rady Naukowej – Centrum Badań Interdyscyplinarnych Humaniora (UAM, w okresie 2003-2010)
 Katedra Socjologii i Filozofii UEP,
bud. C, p.308
ul. Towarowa 53,
61-896 Poznań
tel. (0-61) 854-38-85