W roku akademickim 2020/2021 obchodzimy 95. rocznicę powstania naszej Uczelni. Prawie sto lat działalności pozwoliło na zbudowanie wysokiej pozycji w środowisku akademickim, solidnych relacji z biznesem oraz trwałych więzi międzyludzkich. Zmienialiśmy nazwy, ale nie nastawienie. Naszym celem zawsze było kształcenie i prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie. Od początku aktualizowaliśmy i rozwijaliśmy programy edukacyjne i obszary badawcze, by zgodnie z imperatywem rzetelności i wiary w siłę wiedzy odpowiadać na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Dziś, podobnie jak 95 lat temu, staramy się zapewniać studentom oraz otoczeniu gospodarczemu podstawy merytoryczne i narzędzia do podejmowania racjonalnych decyzji i rozwoju.
 
Wierzymy, że rzetelna wiedza i wartości akademickie są najlepszą inspiracją.
 
Łączenie tradycji i nowoczesności powala nam na korzystanie z bogatych zasobów wiedzy i wartości dla tworzenia nowych idei i rozwiązań oraz wytyczania kierunków korzystnych dla postępu cywilizacyjnego.  Bliskie nam są wartości intelektualne i humanistyczne, dyscyplina w poznawaniu prawdy za pomocą rzeczowych metod oraz kultura otwartości i etyki.  
 
Realizując badania naukowe i opracowując programy edukacyjne, czerpiemy z dorobku znanych naukowców, przemyśleń intelektualistów, nowych technologii i nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Mamy nadzieję, że to, czego nauczamy inspiruje naszych studentów, absolwentów, praktyków biznesu i decydentów gospodarczych do tworzenia lepszej teraźniejszości i przyszłości. 
 
Program obchodów zawiera wydarzenia naukowe, będące platformą do prezentacji i wymiany wiedzy oraz myśli. Zgodnie z tradycją, zorganizowany zostanie również Dzień UEP. Jego forma będzie dostosowana do reżimu sytuacji pandemicznej, nie zabraknie w nim jednak mocnych punktów merytorycznych i kulturalnych. Wydana zostanie ponadto księga jubileuszowa, której redakcję powierzono prof. Henrykowi Mrukowi. Kolejną ważną publikacją będzie dokument określający przyszłe kierunki działań - Strategia UEP na lata 2021-2024. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów jubileuszu i włączenia się do naszego święta.