Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) definiuje politykę rozwoju Uczelni na lata 2017–2020. Stanowi ona kluczowy dokument, w którym zidentyfikowano działania mające zapewnić UEP silną pozycję w krajowej i międzynarodowej przestrzeni akademickiej.

Konieczność aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2013–2020 została podyktowana dynamicznymi zmianami zachodzącymi w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Do głównych czynników zewnętrznych należą zmiany instytucjonalne, uwzględniające zmodyfikowany model finansowania szkolnictwa wyższego. Wpływ na nowe spojrzenie na przyszłość UEP miała także wizyta komisji akredytacyjnej w ramach międzynarodowej akredytacji EQUIS, która zwróciła uwagę przede wszystkim na konieczność zmian w zakresie szerszego umiędzynarodowienia Uczelni. Aktualizacja Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia również konieczność stałego zapewnienia wysokiej jakości kadr UEP i zapewnienia polityki kadrowej zgodnej z przyznanym przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research.

Jednym z najważniejszych czynników wewnętrznych wpływających na aktualizację Strategii UEP jest konieczność, w opinii nowych władz Uczelni, ponownego wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju. Została przeprowadzona diagnoza strategiczna otoczenia oraz kapitału wewnętrznego, która w drodze dialogu z przedstawicielami poszczególnych grup społeczności akademickiej pozwoliła na przedstawienie nowej formuły misji i wizji oraz jasno określonych wytycznych rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.
Cele strategiczne oraz szczegółowe zostały wyznaczone w oparciu o analizę SWOT, czyli analizę silnych i słabych Uczelni stron oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju. Cele zostały przedstawione z zachowaniem dotychczasowego podziału na cztery obszary: nauka, kształcenie, relacje z otoczeniem oraz funkcjonowanie UEP.
Zdefiniowane działania uwzględniają tradycję i kulturę organizacyjną Uczelni oraz bogactwo jej kapitału intelektualnego i nowoczesne zaplecze laboratoryjne. Mają one zapewnić UEP umocnienie statusu liczącego się w kraju, ale również na arenie międzynarodowej, nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego i edukacyjnego, świadomie wpisującego się swoją aktywnością w wyzwania cywilizacyjne.

Narzędziem wspomagającym monitorowanie realizacji poszczególnych działań jest Strategiczna Karta Wyników, w której zostały wskazane jednostki odpowiedzialne, wskaźniki wraz z wartością bazową i docelową (na koniec 2020 r.) oraz harmonogram prac. Monitorowanie odbywać się będzie w perspektywie rocznej.
Cele strategiczne UEP będą realizowane w ramach planów działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz zadań realizowanych na bieżąco. Dla powodzenia realizacji Strategii konieczna jest współpraca osób odpowiedzialnych za poszczególne działania oraz zaangażowanie wszystkich pracowników Uczelni.

Dokument zawierający zaktualizowaną Strategię UEP jest wynikiem prac Władz Rektorsko-Dziekańskich prowadzonych  ściśle we współpracy z Zespołem ds. Aktualizacji Strategii UEP oraz Zespołem ds. Controllingu.
Obecny dokument uwzględnia wymagania rozwojowe, instytucjonalne, krajowe i międzynarodowe dające członkom społeczności akademickiej UEP czytelne wytyczne w zakresie kierunków rozwoju i związanych z tym działań.