Uczymy już od 34 746 dni
Pracowników

Nagroda za całokształt dorobku

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka, przyznała nagrody za osiągnięcia organizacyjne, za całokształt dorobku oraz  za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane w 2011 rok następującym pracownikom naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

  • dr hab. inż. Annie Gliszczyńskiej-Świgło -  za rozprawę habilitacyjną pt.: „Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości”;
  • dr hab. Małgorzacie Doman, prof. nadzw. UEP -  za monografię pt.: „Mikrostruktura giełd papierów wartościowych”;
  • prof. dr hab. Marianowi Goryni, prof. zw. UEP,  dr hab. Barbarze Jankowskiej, dr  Marlenie Dzikowskiej, dr. Maciejowi Pietrzykowskiemu, dr. Piotrowi  Tarce - za książkę pt.: „Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw”;
  • prof. dr hab. Elżbiecie Urbanowskiej-Sojkin, prof.  zw. UEP, dr. hab. Piotrowi  Banaszykowi, prof. nadzw. UEP, dr Justynie Światowiec-Szczepańskiej, dr Magdalenie Małkowskiej-Borowczyk, dr Mai Sajdak, dr Mildzie  Burzała -  za monografię pt.: „Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach”.