Uczymy już od 34 750 dni
Pracowników

Wsparcie stypendialne dla doktorantów

Dwie doktorantki Wydziału Towaroznawstwa mgr inż. Maria Sielicka (Katedra Towaroznawstwa Żywności) oraz mgr inż. Dorota Rodewald (Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych) otrzymały stypendium na rok akademicki 2011/2012 w ramach programu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”.
Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 14 września 2012 r. odbyła się konferencja podsumowującą projekt skierowana do osób posiadających status stypendysty w ramach przedmiotowego projektu, członków Komisji Stypendialnej oraz zainteresowanych przedsiębiorców.