Projekt pn.„Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” otrzymał dofinansowanie ze środków:


  • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu V: „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działanie 5.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” w kwocie 35 822 024,60 PLN (podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpiło dnia 20 kwietnia 2012 r.);
  • Budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w kwocie 8 809 866,00 PLN, decyzją o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia z dnia 17 lutego 2012 r.

Środki własne UEP wynoszą  12 633 246,89 zł, 

Całkowita wartość projektu to: 57 265 137,31 zł.