Projekt Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych zakłada wprowadzenie do systemu nauczania studiów podyplomowych, kursów, warsztatów oraz wykładów otwartych o tematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnych uwzględnieniem roli controllingu i finansów. Projekt zajął 2 miejsce na liście rankingowej spośród puli 38 dofinansowanych projektów w Polsce.

Projekt Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych jest realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej rolę Operatora Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. 

Celem ogólnym projektu jest dostosowanie jakości kształcenia na UEP do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez opracowanie i realizację innowacyjnego programu studiów podyplomowych i kursów uwzględniających w controllingu aspekty społeczne oraz środowiskowe. Cele szczegółowe projektu obejmują wprowadzenie studiów i kursów do stałego programu kształcenia, podniesienie świadomości środowiska akademickiego i biznesowego na temat korzyści płynących z green controllingu, zwiększenie świadomości społecznej w obszarze ochrony środowiska oraz zintegrowanego zarządzania, a także podniesienie kwalifikacji 40 osób z obsługi oprogramowania ERP. W ramach projektu odbędą się również wykłady otwarte i konferencja.

Projekt Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych jest realizowany w okresie od 2 stycznia 2015 roku do 31 maja 2016 zgodnie z zasadami konkursowymi określonymi przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał na mocy Memorandum wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy powstał, aby wspierać proces podnoszenia jakości kształcenia w polskich instytucjach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji szkolnictwa wyższego. Celem Funduszu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy między innymi poprzez wspieranie rozwoju mobilności uczniów i studentów oraz pracowników sektora edukacji pomiędzy Polską a Norwegią. Fundusz wspiera także przedsięwzięcia, których celem jest lepsze przygotowanie kadry i struktur instytucji do udziału we współpracy międzynarodowej.