• wskaźnik zasobochłonności produktów i usług, określa zużycie zasobów naturalnych (tzw. bagaż ekologiczny) przypadające na jednostkę usługi. Został opracowany w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku przez Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. MIPS (ang. Material Input Per Unit Service) wyrażany jest w jednostkach masy, odnosi się do pięciu kategorii: zasobów abiotycznych, zasobów biotycznych, powietrza, gleby oraz wody. Stosowany w ekoprojektowaniu

Źródło:Ritthoff M. et al.: Calculating MIPS. Resource productivity of products and services. Wupertal Institute for Climate, Environment and Energy