• stosowanie perspektywy cyklu życia w działalności służącej projektowaniu nowych i doskonaleniu już istniejących  produktów, usług i procesów. Dokonywanie identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych, kosztowych i społecznych przy uwzględnieniu różnych etapów cyklu życia od wydobycia pierwotnych surowców tzw. kołyski (ang. cradle) do ostatecznej likwidacji (ang. grave) lub ponownego użycia odpadów. Myślenie kategoriami cyklu życia (ang. Life Cycle Thinking) jest jednym z fundamentalnych założeń ekoprojektowania

Źródło: Opracowanie własne