FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ - Kandydaci

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto może ubiegać się o staż w ramach Projektu „Kompetencje studentów WIGE UEP na dobry start!”?

Na staż może aplikować:

a) student trzeciego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
I stopnia UEP,

b) student drugiego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
II stopnia UEP,

c) absolwent studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia UEP,  który ukończył studia nie wcześniej niż 3 miesiące przed przewidywaną datą podpisania umowy o staż – oznacza to, że aplikować mogą „świeżo upieczeni” absolwenci UEP (należy liczyć 3 miesiące od daty obrony do daty rozpoczęcia stażu – proszę wziąć pod uwagę także okres rekrutacji, po zakończeniu której może dopiero rozpocząć się staż).


2. Jak długo trwa staż odbywany w ramach Projektu „Kompetencje Studentów WIGE UEP na dobry start!”?

Staż w ramach Projektu „Kompetencje…” obejmuje 120 godzin pracy
i może trwać maksymalnie 2 miesiące.


3. Jaka jest wysokość wynagrodzenia za staż?

Staż jest płatny, wynagrodzenie brutto za staż wynosi 2160 zł.


4. Czy odbywanie stażu zwalnia z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych na UEP?

Nie, staż nie może kolidować z pozostałymi obowiązkami studenta tj.
z uczestnictwem w planowych zajęciach dydaktycznych.


5. Do ilu firm jednocześnie można składać wnioski aplikacyjne?

Aplikować można wyłącznie na jedną ofertę stażu.


6. Jak powinien wyglądać komplet dokumentów aplikacyjnych?


1) Wniosek aplikacyjny
2) Dokumenty startowe: deklaracja uczestnictwa w Projekcie, kwestionariusz osobowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku,
3) CV oraz list motywacyjny obejmujący tematykę planowanej lub obronionej pracy licencjackiej/magisterskiej,
4) Zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub o ukończeniu studiów nie wcześniej niż 3 miesiące od przewidywanej daty podpisania umowy o staż (w przypadku absolwenta zamiast zaświadczenia z Dziekanatu można przedstawić kopię dyplomu).
5) Oświadczenie o miesięcznym zaangażowaniu zawodowym – załącznik 1.

Uwaga: równocześnie CV i list motywacyjny należy przesłać na adres p. Ewy Młynarczyk (ewa.mlynarczyk@ue.poznan.pl). Wiadomość powinna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem. Wiadomości nadesłane po zakończeniu rekrutacji nie będą przyjmowane, co oznacza, że kandydatura zostanie odrzucona ze względów formalnych.


7. Do kogo adresować list motywacyjny i co powinien zawierać?

List motywacyjny powinien zostać zaadresowany do konkretnej firmy ze wskazaniem działu, do którego aplikujemy. Informacje te muszą się pokrywać z wyborem oferty stażu (nazwę oferty kandydat wpisuje we wniosku aplikacyjnym). W treści listu koniecznie należy ująć zarówno miejsce odbywania stażu, jak i preferowany termin (jeżeli oferta pracodawcy nie narzuca konkretnego terminu). List powinien nawiązywać do tematyki planowanej lub obronionej pracy dyplomowej/magisterskiej.


Uwaga:  W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe: adres email oraz numer telefonu, aby Pracodawca miał możliwość bezpośredniego skontaktowania się z kandydatami.


8. Czy osoby pracujące na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub prowadzące działalność gospodarczą mogą wziąć udział w rekrutacji?

Tak, kandydować może każdy, kto posiada status studenta Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (studia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). Konkretnie uprawnieni patrz: FAQ 1 .


9. Co to jest lista rezerwowa?

Osoby, które nie dostaną się na wybrany staż, znajdą się na liście rezerwowej. Jeżeli pozostaną miejsca wolne u innych pracodawców, osoby z listy rezerwowej będą mogły składać swoje wnioski w pierwszej kolejności i aplikować na wybrany staż spośród tych jeszcze wolnych.


Jeżeli na liście rezerwowej znajdą się osoby niespełniające wymagań pracodawcy podanych w ofercie stażu, wówczas rekrutacja zostaje rozszerzona o wszystkie osoby zainteresowane i staje się rekrutacją otwartą.