W dniu 13/03/2015 Komisja, w skład której wchodził Doradca Zawodowy oraz Koordynatorzy stażu dokonała oceny osób aplikujących na staż i w oparciu o spełnianie przez osoby aplikujące kryteriów formalnych (1) zgodność z podstawowymi wymaganiami (Wydział, Rok, Kierunki studiów),  2) zasady równości szans (Projekt skierowany jest do 194 kobiet i 136 mężczyzn), 3) nieuczestniczenie w programach stażu/praktyk finansowanych z Priorytetu IV POKL) oraz kryterium merytoryczne (ocena predyspozycji zawodowych) dokonała wyboru osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie (wyłącznie zgłoszenia do V tury, w liście nie uwzględniono osób już zakwalifikowanych do projektu) znajduje się w zakładce bocznej strony.