W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc stażowych dla kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz kierunku Zarządzanie, zgodnie z § 6, ust. 6  Regulaminu staży studenckich w ramach Projektu „Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP”  pragnę Państwo poinformować, iż ogłoszony został czwarty termin naboru.

W terminie 29/01/2015-7/02/2015 osoby aplikujące na staż, spełniające wymagania stawiane Stażystom, zapoznają się z Regulaminem Staży, rejestrują się w  portalu internetowym http://staze-rejestracja.tk i wypełniają w wersji elektronicznej Oświadczenie o wyrażeniu o zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie dokonują na portalu oceny predyspozycji zawodowych (pwz.ankieta.biz).

W dniu 8/02/2015 Komisja, w skład której wchodzi Doradca Zawodowy oraz Koordynatorzy stażu dokonuje oceny osób aplikujących na staż i w oparciu o spełnianie przez osoby aplikujące kryteriów formalnych (1) zgodność z podstawowymi wymaganiami (Wydział, Rok, Kierunki studiów),  2) zasady równości szans, 3) nieuczestniczenie w programach stażu/praktyk finansowanych z Priorytetu IV POKL) oraz kryterium merytoryczne (ocena predyspozycji zawodowych) dokonuje wyboru Stażystów spośród Kandydatów zarejestrowanych w systemie. Lista osób przyjętych zostanie zamieszczona na stronie www projektu w dniu 8/02/2015. W dniach 9-10/02/2015 Stażyści załączają na stronie internetowej http://staze-rejestracja.tk dokumenty aplikacyjne, a do dnia 13/02/2015 powinni dostarczyć je do Biura Projektu. W dniach 11-12/02/2015 Stażyści dokonują wyboru przedsiębiorstw w których chcieliby odbyć staże, wskazując cztery wybrane przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy dokonują wyboru studentów w dniach 13/02/2015-5/03/2015.

Staże realizowane będą w terminie 16/03/2015-17/06/2015. Ze względu na niemożność zaplanowania dla osób odbywających staże zajęć w określone dni tygodnia, jak miało to miejsce w pierwszym semestrze, pragnę Państwa poinformować, że osoby realizujące staż zarówno w trzeciej turze jak i w turze 16/03/2015-17/06/2015 uzyskają zgodę Prodziekana WZ dr hab. Piotra Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP na indywidualną organizację zajęć.

Dokumenty dotyczące organizacji staży dostępne są w zakładce „Dokumenty” na stronie staze.wz.ue.poznan.pl (https://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20140730/db935c714223220743/zalacznik-3-dokumenty-aplikacyjne-v-ok.doc). Ogólne zasady odbywania staży określone zostały w Regulaminie staży, zaś procedura aplikowania na staż przedstawiona została w Załączniku 1 Szczegółowa procedura rekrutacji, realizacji i rozliczania staży.