Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Punktem wyjścia do tego wykładu jest najnowsza książka Roberta F. Luscha i Stephena L. Vargo pt. “Service-Dominant Logic, Premises Perspectives, Possibilities”, w której autorzy przestawiają spójną i elegancką teorię ekonomii i marketingu o nazwie „Logika dominacji usług”, skontrastowaną z klasycznymi teoriami, które nazywają „Logiką dominacji dóbr”. Na tym wykładzie postawiano następny krok i będąc w zgodzie z logiką dominacji usług, wskazano na rosnące znaczenie e-usług w dzisiejszej gospodarce. Przedstawiono trzy scenariusze świadczenia e-usług. Po pierwsze, „aktor – e-usługa – aktor”, w którym usługodawcą jest człowiek, ale e-usługa jest świadczona zdalnie przez platformę programową, na przykład, za pośrednictwem mediów społecznościowych. Po drugie, „program – e-usługa – aktor”, w którym usługodawcą jest oprogramowanie, a nie bezpośrednio człowiek. W tym scenariuszu program pozostaje pod kontrolą usługobiorcy. Wreszcie po trzecie, „aktor – agent programowy – e-usługa – aktor”, gdzie przez agenta programowego rozumiemy samodzielny program, który niezależnie wykonuje zadania w danym miejscu i czasie zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi poleceniami jego właściciela. Przykładem takiego scenariusza jest automatyczny dobór reklam w wyszukiwarkach. Istotną cechą tego scenariusza jest to, że agent pozostaje poza kontrolą usługobiorcy. Na wykładzie przedstawiono konsekwencje przejścia z usług klasycznych do cyfrowych e-usług dla kształcenia kadr ekonomicznych i zarysowano rolę, jaką w tym zakresie powinno pełnić Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych.