Uczymy już od 34 799 dni
Pracownicy

Dr Agnieszka Sobiech - Kierownik Studium Prawa

Ukończyłam w 1997 r. Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2006 r. obroniłam pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Małeckiego na temat "Niedostatecznej kapitalizacji w prawie podatkowym. Aspekty prawno-porównawcze" na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od 1997 r. jestem pracownikiem UEP - obecnie Studium Prawa (do 2012 r. Katedry Prawa Gospodarczego). Od  2005 r. jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe: prawo podatkowe  (badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki poświęcone „Opodatkowaniu spółek osobowych”), prawo handlowe


Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- podstawy prawa,

- prawo cywilne i handlowe,

- prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej,

- prawo pracy.


Funkcje

członek Uczelnianej Komisji Wyborczej 2020-2024

członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 


PUBLIKACJE:

Opodatkowanie spółek osobowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.

  • Stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, Ruch Praw. Ekon.2004; nr 1, s. 47-57
  • Opodatkowanie odsetek w świetle dyrektywy o wspólnym systemie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych, Monitor Podatkowy 2004, nr 10, s. 28-31
  • Seredyński, F., Sobiech, A., 2007, Kiedy pożyczki udzielane spółce nie stanowią kosztów uzyskania przychodów?, Prawo i Podatki, 6, s. 5-9.
  • Seredyński, F., Sobiech, A., 2008, Podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej – skutki w podatkach dochodowych, Jurysdykcja Podatkowa, 2, s. 17-25.
  • Kołodziejczak, M., Sobiech, A., 2010, Prawnie dopuszczalne postacie prowokacji, Państwo i Prawo, 11, s. 35-46.
  • Sobiech, A., 2011, Opodatkowanie wkładów niepieniężnych w spółkach osobowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 667, s. 91-101.
  • Sobiech, A., 2011, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w nowym ujęciu, Prawo Zamówień Publicznych, 3, s. 3-14.
  • Sobiech, A., 2012, Opodatkowanie umów zawieranych pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej a spółką, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, s. 131-142.
  • Sobiech, A., 2013, Śmierć wspólnika spółki jawnej - uwagi na gruncie prawa handlowego i podatkowego, [w:] Naukowcy w wielkopolskich firmach : staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu : zbiór publikacji, red. A. Nowak, Poznań,  Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

  • Seredyński, F., Sobiech, A., Sobiech, M., 2013, Step-up w spółkach kapitałowych jako forma planowania podatkowego, Przegląd Prawa Handlowego, 12, s. 44-48.
  • Sobiech, A., 2014, Śmierć wspólnika spółki jawnej - problemy prawnopodatkowe spadkobierców, Przegląd Prawa Handlowego, 12, s. 25-30.
  • Sobiech, A., 2014, Podmiotowość podatkowa spółek osobowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 362, s. 342-356.
  • Sobiech, A., 2014, Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 818, s. 125-136.
  • Sobiech, A., 2015, Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 864, s. 197-297.
  • Sobiech, A., 2015, Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 3, s. 95-106.
  • Sobiech, A., 2016, Współpraca w ramach „wspólnego przedsięwzięcia” – wybrane problemy podatkowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5/2016 (83) część 1, s. 129-139.
  • Sobiech, A., Sobiech, M., 2016, Zmiany w obowiązku sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych od dnia 1 stycznia 2017 r., Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 12, s. 43-44.
  • Sobiech, A., 2016, Zmiany zasad podziału zysku spółki osobowej w trakcie roku podatkowego., Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 12, s. 71-73.
  • Sobiech, A., 2016, Nabycie powiernicze ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – skutki podatkowe, Europa Regionum, t. 29, s. 271-284.
  • Sobiech, A., 2017, Odpowiedzialność karna skarbowa wspólników spółek osobowych, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 1, s. 56-57.
  • Sobiech, A., Sobiech, M., 2017, Przestępstwa fakturowe w świetle nowelizacji kodeksu karnego skarbowego, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 1, s. 30-32.
  • Sobiech, M., Sobiech, A., 2017, Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego - aspekty prawno -podatkowe, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2, s. 29-34.
  • Sobiech, A., Sobiech, M., 2017, Opodatkowanie finansowania zwrotnego spółek kapitałowych, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 4, s. 37-42
  • Sobiech, A., 2017, Podmiotowość podatkowa a efektywność systemu podatkowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 9, cz. II, s. 295-305.
  • Sobiech, M., Sobiech, A., 2017, Opodatkowanie działalności prowadzonej przez fundacje, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 6, s. 17-20. 
  • Sobiech, A., 2017, Taxation of income from involvement in partnerships in Poland, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 7 (1), s. 174-179.
  • Sobiech, M., Sobiech, A., 2018, Opodatkowanie usług kompleksowych na gruncie podatku od towarów i usług, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 2, s. 57. 
  • Sobiech, M., Sobiech, A., 2018, Fundacja jako podatnik z tytułu importu usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 4, s. 48. 
  • Sobiech, M., Sobiech, A. 2018, Opodatkowanie rekultywacji składowiska odpadów,Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,3, s. 32.
  • Sobiech, M., Sobiech, A., 2018, Opodatkowanie zwrotu wkładów na rzecz wspólnika w spółkach osobowych,Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 11.;
  • Sobiech A., Sobiech M., 2019, Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki cywilnej - skutki podatkowe, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 10, s. 4-7 .
  • Sobiech M., Sobiech A., 2019;  Dopłata jako forma dokapitalizowania spółki osobowej - aspekty prawno-podatkowe, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 4, s. 38-41. 
  • Sobiech M., Sobiech A.: Zmiana składu wspólników w spółkach osobowych - skutki podatkowe, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 1, 2019, s. 33-39.
  • Sobiech M., Sobiech A.: Opodatkowanie umów i zmian umów spółki na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (cz. 1), w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3, 2020, s. 4-8.
  • Sobiech M., Sobiech A.: Opodatkowanie pośrednika w modelu logistycznym opartym na dropshippingu, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 6, 2020, s. 10-13.
  • Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej: Prosta spółka akcyjna - o potencjalnych atrybutach nowej spółki kapitałowej, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 4, 2021, ss. 36-40, 
  • Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej: Spółka komandytowa – status wspólników na gruncie Kodeksu spółek handlowych, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 2, 2021, ss. 40-44,
  • Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej: Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej – aspekty prawne i podatkowe, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 3, 2021, ss. 33-38, 
  • Sobiech Agnieszka, Sobiech Maciej: Prosta spółka akcyjna - o potencjalnych atrybutach nowej spółki kapitałowej, w: Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, nr 4, 2021, ss. 36-41.
  • Sobiech, A., 2010, The Impact of Contracts (Memoranda of Association) and Articles of Incorporation on the Capital Structure Development in Corporations w: W. Frąckowiak, C. Kochalski (red.), Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 109-124.
  • Sobiech, A., 2010, Ograniczenia swobody ustalania ceny w: Bogusława Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 536-547.
  • Sobiech, A., 2012, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe w: Bogusława Gnela (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Difin, Warszawa, s. 118-127.
  • Sobiech, A., 2012, Niedokapitalizowanie spółki kapitałowej - uwagi na gruncie kodeksu spółek handlowych i prawa podatkowego w: Antoni Witosz (red.), Prawa i obowiązki wspólników w spółce, spółdzielni europejskiej i spółce europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 238-250.
  • Sobiech, A., 2013, Ochrona wierzycieli w sytuacji zmian w składzie wspólników w handlowych spółkach osobowych w: Krzysztof Szuma (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 107-121.
  • Sobiech, A., 2013, Wystąpienie wspólnika z osobowej spółki handlowej a zbycie ogółu praw i obowiązków - skutki podatkowe. w: Jolanta Iwin Garzyńska (red.), Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa, s. 81-91.
  • Sobiech, A., 2014, Likwidacja spółki osobowej - wybrane problemy podatkowe w: Paweł Dec (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstwa : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 227-238.
  • Sobiech, A., 2015, Zastosowanie regulacji o cenach transferowych do umów spółek osobowych w: Janusz Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce : rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa, s. 669-681.
  • Sobiech, A., 2016, ​Dokapitalizowanie spółki osobowej - aspekty prawne i podatkowe w: (red.), Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on Law and Law Studies "Theory, Evolution, Practices of Law", Magnanimitas , s. 336- 344.
  • Andrzejczak, K., Sobiech, A., 2015, Konsument wobec wyzwań związanych z regulacją GMO w: Bogusława Gnela, Kinga Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 222-232.
  • Sobiech, A., 2015, Skutki podatkowe przejęcia majątku spółki dwuosobowe​j w: Aleksander Jerzy Witosz, Ewa Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 91-107.
  • Sobiech, A., 2015, Ograniczenie mobilności spółek na obszarze UE w kontekście swobody przedsiębiorczości wyrażonej w traktacie o funkcjonowaniu UE w: Ewa Małuszyńska, Ida Musiałkowska, Grzegorz Mazur (red.), Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich. The European Union 10 years after its biggest enlargement. A "new" EU Member States' perspective, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 232-246.
  • Sobiech, A., 2016, Avoidance of the tax burdens by using a legal form of limited partnership w: Adrián Popovič, Anna Románová, Ivana Straková (red.), Zneužitie a iné formy obchádzania práva (Abuse and Other Forms of Circumvention of Law). Recenzovaný zborník vedeckých prác, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce, s. 293-305.
  • Sobiech, A., 2016, Spółki osobowe jako podatnicy podatków, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w: Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka (red.), Finanse samorządu terytorialnego w Polsce - problemy i wyzwania, Wydawnictwo "Spatium", Radom, s. 191-203.
  • Sobiech, A., 2016, Dokapitalizowanie spółek osobowych poprzez dopłaty (wpłaty) na kapitał zapasowy - problemy podatkowe w: Anna Karmańska, Janusz Ostaszewski (red.), Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach. Opracowanie naukowe z serii Przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 421-432.
  • Sobiech, A., 2015, Opodatkowanie spadku transgranicznego w Unii Europejskiej w: E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 89-98.
  • Sobiech, A., 2017, Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy w: P. Chojnacki, S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Śmietanka (red.), Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe - wybrane zagadnienia., Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., Radom, s. 127-136.
  • Sobiech, A., 2018, w: Witold Modzelewski (red.), Ewolucja dokumentowania i ewidencjonowania podatku od towarów i usług w latach 2017-2018, Instytut Studiów Podatkowych.
  • Sobiech, A.,2018, w: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Michał Kuźnik, Jerzy Aleksander Witosz (red.), Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, Warszawa, s. 153-162.
  • Sobiech A. [w:] Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pod red. W. Modzelewski, R Janiec -Modzelewska, 2019, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., ISBN 978-83-63591-42-7, 212 s.
  • Modzelewski Witold , Kiszka Joanna , Sobiech Agnieszka [i in.]: Podatek dochodowy od osób fizycznych - 50 najważniejszych pojęć, 2021, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, ISBN 978-83-63591-73-1, 212 s.
  • Sobiech, A., Realizacja uprawnień konsumenta w modelu logistycznym opartym na dropshippingu, w: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, K. Marak (red.), Wrocław 2020.


Kontakt:
a.sobiech@ue.poznan.pl
tel. (61) 854-35-34 pok. 1627 Collegium Altum, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2021/2022 odbywają się za pomocą  MS Teams

w poniedziałki od godz. 18-18.45 i we wtorki o godz. 19-19.45.