Czas trwania studiów: październik 2015 – wrzesień 2016
Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu, w soboty oraz niedziele.
Liczba godzin: 146


Program studiów:


-  Systemy filozofii i etyki społecznej

-  Elementy etyki gospodarczej i etyki biznesu

-  Podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Strategie rozwoju społecznego

-  Koncepcje społecznie odpowiedzialnego biznesu

-  Postępowanie przed organami publicznymi jako zabezpieczenie i równoważenie interesów stron i interesu publicznego. Prawo pracy

-  Współpraca biznesu z samorządem terytorialnym i społecznością lokalną

-  Odpowiedzialność społeczna w świecie finansów

-  Praktyka CSR. Raportowanie społeczne

-  Realizacja CSR – wspomaganie przez fundusze unijne

-  Komunikowanie w organizacji i dialog ze społecznością lokalną

-  Etyka w zarządzaniu

-  Rola NGO i konsumentów w rozwoju CSR

-  Gospodarowanie przestrzenią. Społecznie odpowiedzialne inwestycje infrastrukturalne

-  Kształtowanie przestrzeni jako dobra wspólnego

-  CSR a wizerunek firmy

-  Marketing społeczny i etyczna reklama

-  Wolontariat pracowniczy

-  Rola systemów  zarządzania środowiskowego w realizacji CSR

-  Biznes wobec kwestii społecznychSłuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie egzaminu z 3 przedmiotów a także zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin obejmuje zagadnienia znajdujące się w programie studiów)

Słuchaczy nie obowiązuje napisanie pracy podyplomowej.