Czas trwania zajęć: listopad 2015 - wrzesień 2016. Zajęcia realizowane w piątki i soboty.


Ramowy program przedmiotowy:


I Wprowadzenie do ekonomii – podstawowe pojęcia ekonomiczne (16h)

 

II Rachunkowość (20h):

- wprowadzenie do rachunkowości,

- dokumentacja, polityka,

- kreatywna księgowość i oszustwa w rachunkowości,

- fałszerstwa dokumentacji księgowej,

- jak rozpoznać i gdzie szukać fałszerstw i śladów oszustw?

- metody wyceny w rachunkowości.

 

III Sprawozdanie finansowe (10h):

- pojęcie,

- terminy,

- odpowiedzialność,

- zakres, elementy,

- wartość informacyjne.

 

IV Analiza finansowa, polityka kredytowa (30h):

- pojęcie i metody analizy finansowej,

- przydatność analizy finansowej,

- polityka kredytowa banku: zasady tworzenia,

- elastyczność polityki kredytowej (czy można zmieniać jej zasady przy rozpatrywaniu wniosku?),

- zasady badania zdolności kredytowej,

- prawidłowości przyznania kredytu w oparciu o wyniki badania zdolności kredytowej,

- interpretacja wyników analizy finansowej.

 

V Rynek kapitałowy w Polsce – podstawowe pojęcia i zasady (4h)

 

VI Wycena inwestycji i przedsiębiorstw (24h):

- metody ustalania wartości,

- wycena a wartość rynkowa,

- wartość rynkowa a wartość księgowa,

- wartość pieniądza w czasie,

- ryzyko finansowe i kursowe,

- ryzyko nieprawidłowości wyceny, nieadekwatność wyceny do ceny transakcyjnej,

- wycena nieruchomości.

 

VII Prawo spółek (20h):

- podstawy prawa spółek,

- kompetencje organów spółek prawa handlowego,

- prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze - wybrane zagadnienia: podstawy do zgłoszenia upadłości, możliwości zawarcia układu i jego realizacji,

- odpowiedzialność osobista i kolegialna członków organów spółek (Zarząd, Rada Nadzorcza),

- grupa kapitałowa – powołanie, przepisy kodeksu spółek handlowych, podatkowa grupa kapitałowa, grupa kapitałowa w rachunkowości,

- Rada Nadzorcza wchodząca w skład grupy kapitałowej.

 

VIII Podatki (36h):

- system podatkowy i jego elementy: podstawy,

- rodzaje podatków,

- istota i funkcjonowanie VAT,

- VAT-owska karuzela podatkowa, pranie brudnych pieniędzy,

- podatek od gier: konstrukcja podatku, prawo RP a prawo UE

- VAT a pranie brudnych pieniędzy: jak można wykorzystać VAT do prania brudnych pieniędzy? Jak rozpoznać czyn zabroniony?

 

IX Cła (8h):

- cło i systemy celne,

- wspólnotowy kodeks celny.

 

X Pranie brudnych pieniędzy (16h):

- pojęcie prania brudnych pieniędzy,

- metody prania brudnych pieniędzy,

- środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe jako przedmioty czynności wykonawczych tego przestępstwa.

 

XI Fundusze unijne (16h):

- rodzaje, zasady wykorzystania, rozliczania,

- warunki uzyskania pomocy,

- potencjalne obszary nadużyć.


Warunki ukończenia studiów: Słuchacze są zobowiązani do:

- uczestniczenia w zajęciach,
- uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
- zaliczenia egzaminu końcowego.

Absolwenci, którzy spełnią wszystkie w/w wymagania i ukończą Studia z wynikiem pozytywnym otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych ,,Ekonomia, finanse i prawo gospodarcze dla pracowników wymiaru sprawiedliwości’’ według urzędowego wzoru.