Rekrutacja na studia podyplomowe "Inżynieria finansowa" rozpoczyna się z dniem 15 czerwca 2015r.


Cena studiów: 4500 zł.


Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty (2 raty po 2250 zł).

Jeżeli opłata zostanie wpłacona w całości w październiku 2014 roku, to koszt uczestnictwa wynosi 4200 zł.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


Miejsce składania dokumentów:


Katedra Matematyki Stosowanej
tel.: 61 854-38-95
e-mail: kms@ue.poznan.pl
ul. Towarowa 53, pokój 421

pn-pt. w godz. 7.00-15.00 


Uwaga!

Koszt reaktywacji studiów to 500 zł. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.