CFA (skrót od Chartered Financial Analyst), to jeden z najbardziej prestiżowych i globalnych tytułów zawodowych przyznawanych w branży finansowej. Tytuł nadawany jest przez amerykański CFA Institute. W skali światowej legitymuje się nim przeszło 125 tysięcy osób.

Prawo do posługiwania się tytułem CFA uzyskują osoby, które pomyślnie zaliczą egzaminy na trzech następujących po sobie poziomach (Level 1, Level 2 oraz Level 3) oraz wykażą się czteroletnim doświadczeniem w pracy związanej z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

 

Wśród członków 22% stanowią zarządzający portfelami  inwestycyjnymi (ang. portfolio manager), a 15% to analitycy inwestycyjni (ang. research analyst). Do pozostałych, najczęściej spotykanych funkcji zawodowych sprawowanych przez posiadaczy tytułu CFA zalicza się członków zarządu (ang. chief-level executive), konsultantów (ang. consultant), zarządzających ryzykiem (ang. risk manager),  doradców finansowych (ang. financial advisor), wewnętrznych analityków finansowych (ang. corporate financial analyst) oraz osoby odpowiadające za relacje z klientami (ang. relationship manager).


Program CFA obejmuje wiedzę niezbędną w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Uczestnicy programu CFA nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy inwestycyjnej, czy zarządzania funduszami, ale również nabywają cenne umiejętności w dziedzinie amerykańskich (US GAAP) oraz międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF).

Weryfikacja wiedzy odbywa się stopniowo, poprzez 3 kolejne etapy egzaminacyjne. Kandydat może przystąpić w ciągu roku kalendarzowego wyłącznie do jednego etapu egzaminu. Egzaminy odbywają się w wybranych centrach egzaminacyjnych na całym świecie na początku czerwca (wszystkie trzy etapy) oraz na początku grudnia (tylko LEVEL 1).
 
W Polsce można zdawać egzamin CFA w jednym w Polsce, centrum egzaminacyjnym w Warszawie (w czerwcu i grudniu).

Wymagania dla kandydatów w programie CFA:
- posiadanie co najmniej tytułu licencjata/inżyniera lub 

- studiowanie na ostatnim roku studiów I stopnia lub

- posiadanie 4 lata doświadczenia zawodowego lub

- dowolna kombinacja ww doświadczenia zawodowego i studiów, które łącznie dają 4 lata
- wypełnienie formularz rejestracyjny (Registration & Enrollment Form) do CFA Institute,
- uiszczenie wymaganych opłat.


Więcej informacji.