Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim

w ramach programu edukacji ekonomicznej

Cel studiów:

Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Celami szczegółowymi są:
- przygotowanie pracowników różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, sektora finansowo-bankowego, przedsiębiorców funkcjonujących w sferze biznesu, dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej, nauczycieli przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i wiedza o społeczeństwie, studentów oraz pośrednio całego społeczeństwa do świadomego postrzegania zagadnień związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty,
- przekazanie wiedzy na temat wpływu polityki gospodarczej UE na sytuację na rynku i w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich co stanowi podstawę podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze makroekonomicznym jak i w konkretnych jednostkach prowadzących działalność biznesową,
- przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy pozwalającej ocenić korzyści wspólnego rynku i wspólnej waluty oraz koszty (problemy), jakie kraje członkowskie ponoszą rezygnując częściowo z samodzielności gospodarczej.

Adresaci studiów:


Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia.

W miarę możliwości przyjmowani będą również: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.