Cel studiów:


Podstawowym celem jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz kształtowanie ich umiejętności w zakresie współcześnie rozumianej ekonomii menedżerskiej. W dążeniu do jego realizacji zwraca się tu więc uwagę na zagadnienia związane z makro- i mikrootoczeniem przedsiębiorstwa oraz na podstawy i elementy ekonomii menedżerskiej, a także na metody i techniki menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studium jest podzielone na bloki tematyczne obejmujące swoimi treściami i metodologią różnorodne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.

Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla słuchaczy zamierzających poznać i wykorzystać nowoczesne instrumenty i techniki stosowane w pracy współczesnego menedżera zarówno niższego, jak i wyższego szczebla, tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Opanowanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności posługiwania się powyższymi instrumentami składającymi się na ekonomię menedżerską, stwarza słuchaczom możliwość ich zastosowania w praktyce zawodowej, co będzie niewątpliwą korzyścią poznawczą i aplikacyjną ukończenia tych studiów.

O przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich).