Research Papers in Economics and Finance (REF) to nowe czasopismo naukowe, w wersji elektronicznej, recenzowane w trybie peer-review, które obejmuje zagadnienia z dziedziny ekonomii i finansów. REF jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. 

Wydawcą REF jest Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu będący jedną z nielicznych instytucji akademickich w Polsce, które otrzymały najwyższą kategorię naukową "A" w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

REF jest czasopismem dostępnym przez internet w trybie otwartym, wydawanym przede wszystkim w języku angielskim. Artykuły recenzowane są zgodnie z zasadami double-blind review i udostępniane na licencji creative commons. Złożenie manuskryptu jest możliwe za pośrednictwem strony http://ref.ue.poznan.pl Przedłożone manuskrypty zostają poddawane recenzji przez niezależnych ekspertów, po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Komitet Redakcyjny. Manuskrypty zgłaszane do REF powinny mieć przejrzysty układ zawierający w szczególności syntezę przeprowadzonych studiów literaturowych, opis metodologii badań, omówienie otrzymanych rezultatów i sformułowanie wniosków końcowych.

 

REF skupia się na dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomii oraz finansach. W obszarze ekonomii podejmowane są w szczególności takie tematy jak: polityka mikro- i makroekonomiczna, analizy celów, instrumentów, modeli polityki społeczno-ekonomicznej i sektorowej, analizy sektora publicznego, zagadnienia rozwoju i cykliczności gospodarki, zasady funkcjonowania rynków, badania w obszarze ekonomii międzynarodowej, ekonomii przestrzennej, studia z historii myśli ekonomicznej, czy z historii gospodarczej. W obszarze finansów podejmowane są w szczególności takie tematy jak: badania zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce związanych ze sferą finansową, analiza przyczyn i konsekwencji przepływu kapitału, identyfikowanie motywów i kryteriów podejmowania decyzji gospodarczych, wycena ryzyk procesu inwestycyjnego, ocena funkcjonowania rynków finansowych, analiza redystrybucji środków finansowych z uwzględnieniem systemu podatkowego.

 

Zapraszamy do składania manuskryptów.

 

Komitet Redakcyjny:

dr hab. Piotr Lis – Redaktor Naczelny

dr Hanna Kołodziejczyk – Sekretarz

dr hab. Edyta Małecka – Ziembińska

dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP

dr hab. Katarzyna Szarzec

dr hab. Agnieszka Ziomek