Dydaktyka

Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes

Zespół naukowy Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej prowadzi na Wydziale Ekonomii, kierunku Ekonomia, na studiach stacjonarnych dziennych I oraz II stopnia specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes

Dlaczego zachęcamy do studiowania na specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes?


Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny gospodarki żywnościowej i biobiznesu były w przeszłości, a także obecnie są duże, zaś podaż kadr ciągle niewspółmiernie mała. Gospodarka żywnościowa w pełni uwidacznia swe potrzeby i możliwości dopiero w gospodarce rynkowej. Opłacalność, chociaż tak bardzo zależna od polityki rolnej państwa, stwarza w tym przypadku kuszące perspektywy. Stosunkowo duża obfitość ziemi, tradycje gospodarki żywnościowej w Wielkopolsce, pewność inwestowania powodują, iż wielu studentów wiąże swe przyszłe życie zawodowe z agro- i biobiznesem. Spodziewają się znaleźć bez problemów ciekawą, dobrze opłacaną pracę.
Te właśnie idee przyświecały Waszym starszym kolegom, którzy zdecydowali się na wybór specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes. O ich wiedzę i dobre samopoczucie dba grono wykładowców kształcących umiejętności na najwyższym poziomie, zgodnie z wymogami dokonujących się przemian i przyszłościowych wyzwań związanych z wdrażaniem mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce.
Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes ma charakter wyjątkowy, o czym świadczy fakt, że została wyróżniona w światowym rankingu Eduniversal Top 50 Best Masters in Agribusiness / Food Industry Management.


Dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP
Kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Opiekun specjalnościCzego nauczę się wybierając specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes? 


Dokonując wyboru specjalności, zadajecie sobie Państwo przede wszystkim pytanie o wiedzę, jaką zdobędziecie oraz o jej przydatność w Waszej przyszłej pracy. Wybierając specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes uzyskają Państwo praktyczne umiejętności w zakresie: 

 • kierowania przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego oraz jednostkami, świadczącymi różnorodne usługi na rzecz sfery żywnościowej,
 • zarządzania podmiotami gospodarczymi w sektorze produkującym na potrzeby biobiznesu,
 • prowadzenia własnej firmy w biobiznesie, w tym w sektorze gospodarki żywnościowej,
 • współpracy z instytucjami kreującymi wspólną politykę rolną (Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ARiMR, Agencją Rynku Rolnego – ARR).

Dodatkowo poznają Państwo:

 • strategię działania przedsiębiorstw w różnych warunkach gospodarowania,
 • zasady konstruowania biznes planu,
 • zagadnienia związane z systemami zapewniania jakości w gospodarce żywnościowej,
 • sposoby przeprowadzania marketingu w gospodarce żywnościowej,
 • makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania biznesu i biobiznesu,
 • strukturę i organizację kompleksu gospodarki żywnościowej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz USA,
 • makro- i mikroekonomiczne podstawy gospodarki żywnościowej.

W programie studiów kładziemy także nacisk na przedmioty podkreślające związek gospodarki żywnościowej (i biobiznesu) z systemem funkcjonowania gospodarki narodowej, polityką rolną oraz na zagadnienia dotyczące biogospodarki i biobiznesu, jak również dalsze pogłębianie wiedzy z makroekonomii podczas seminariów licencjackich i magisterskich. Ponadto w wielu przypadkach zajęcia prowadzone na naszej specjalności realizowane są przy wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak warsztaty, spotkania z praktykami, realizacja projektów badawczych, praca zespołowa czy nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów gospodarczych. 


Zajęcia prowadzone są głównie przez pracowników naukowych Katedry, ale także przez osoby ściśle z nią współpracujące, w tym p. doc. dr inż. Zofia Szalczyk, od września 2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dr Szalczyk przez ponad 4 lata pełniła funkcję Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a przez 10 lat kierowała Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielinku. Jest praktykiem gospodarczym, członkiem kilku organizacji oraz komitetów naukowych i gospodarczych, a także organizatorem wielu konferencji naukowych. Na jej dorobek naukowy składa się kilkadziesiąt publikacji i ekspertyz z zakresu funduszy unijnych, doradztwa w sektorze gospodarki żywnościowej, funkcjonowania agrobiznesu w Wielkopolsce, strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.


Zdobywanie wiedzy i umiejętności to nie tylko akademickie wykłady, stąd przewidujemy dla Państwa, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, wyjazdy studyjne oraz ćwiczenia terenowe. Zainicjowaliśmy coroczne wyjazdy studyjno – seminaryjne do Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie studenci biorą udział w seminariach z zakresu wspólnej polityki rolnej oraz instytucjonalnych ram funkcjonowania UE, jak również wygłaszają własne referaty.
W ramach zajęć na specjalności organizowane są spotkania z praktykami i naukowcami, wybitnymi znawcami problematyki gospodarki żywnościowej, przedstawicielami licznych organów administracji rządowej oraz unijnej. Możliwość rozwijania pracy naukowej dla studentów, w tym publikacji i udziału w konferencjach naukowych stwarza Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Żywnościowej, działające przy Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.


Studiowanie na naszej specjalności odbywa się w miłej, przyjacielskiej atmosferze, co potwierdzić mogą Wasi starsi koledzy. Po ukończeniu studiów I stopnia zachęcamy do dalszego kształcenia w ramach naszej specjalności na studiach magisterskich.


Jaki jest program specjalności?


W programie specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes występują następujące przedmioty: 
Przedmioty specjalnościowe: I stopień: 

 • Analizy marketingowe w sektorze rolno – spożywczym
 • Analiza produkcyjno – ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu
 • Analizy wielowymiarowe w gospodarce żywnościowej
 • Fundusze UE w gospodarce żywnościowej
 • Organizacja rynku w gospodarce żywnościowej
 • Podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej
 • Podstawy spółdzielczości w gospodarce żywnościowej
 • Systemy zapewnienia jakości w gospodarce żywnościowej


Przedmioty specjalnościowe: II stopień: 

 • Fundusze UE w gospodarce żywnościowej
 • Handel międzynarodowy artykułami rolno – żywnościowymi
 • Instrumenty pochodne na rynkach żywnościowych
 • Marketing artykułów żywnościowych
 • Procesy reprodukcji w gospodarce żywnościowej
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
 • Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce żywności
 • Rozwój dualny w gospodarce żywnościowej
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce żywnościowej 


Co z pracą po studiach?


Możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes łączyć należy z dynamicznie rozwijającym się, szczególnie w Wielkopolsce, sektorem prywatnych przedsiębiorstw biobiznesu, przed którym w warunkach integracji Polski z UE otworzyły się szerokie i dobre perspektywy. Studenci i absolwenci naszej specjalności odbywają interesujące praktyki w:

 • Komisjach Parlamentu Europejskiego,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Agencji Rynku Rolnego,
 • Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwie Gospodarki,
 • Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej,
co często owocuje późniejszym podjęciem pracy w tych instytucjach.


Przyszłe miejsca pracy czekają na absolwentów naszej specjalności również w bankach, zajmujących się obsługą sektora gospodarki żywnościowej (komercyjnych i spółdzielczych), organizacjach z obszaru konsultingu w agrobiznesie, klasycznych przedsiębiorstwach agrobiznesu, działających w przetwórstwie żywnościowym, w szczególności w: owocowo-warzywnym, cukierniczym, mięsnym, mleczarskim, przedsiębiorstwach sfery zaopatrzenia gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego biobiznesu.


Warto jednak podkreślić, że kształcenie na naszej specjalności ma wymiar interdyscyplinarny, czego przykładem mogą być zróżnicowane miejsca pracy absolwentów: firmy z agrobiznesu, BZ WBK, PKO S.A., KKS Lech Poznań S.A., banki spółdzielcze, przedsiębiorstwa leasingowe, firmy consultingowe, ubezpieczeniowe.


Ponadto wiedza i umiejętności, które przekazujemy naszym studentom z powodzeniem pozwalają im na zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw na własny rachunek i ryzyko, nie tylko w sferze agrobiznesu, ale również biobiznesu.


Poniżej przedstawiamy kilka opinii wybitnych praktyków o prezentowanej Państwu specjalności:


Stanisław Kalemba, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł, długoletni Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Paczkowie, woj. Wielkopolskie „Kształcenie ekonomistów w zakresie polityki i gospodarki żywnościowej uważam za bardzo cenną inicjatywę. Gospodarka, a przede wszystkim region Wielkopolski, potrzebuje ekonomistów wyspecjalizowanych w problemach funkcjonowania podmiotów gospodarki żywnościowej w warunkach rynkowych. Ziemia jest specyficznym czynnikiem produkcji. Od ekonomistów wymaga się nieszablonowego spojrzenia, uznania odmienności. Potrafi jednak odpłacić dobrym biznesem, w którym zasada duży obrót mały zysk daje zarówno poczucie pewności, jak i sukcesu. Młodzi ludzie obok tej szansy nie przejdą obojętnie”.

Dr inż. Z. Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, b. Z-ca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, długoletni Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, „Podjętą w UE w Poznaniu specjalność „Gospodarka żywnościowa i biobiznes” uważam za bardzo pożądaną. Absolwenci tego kierunku mogą przyczynić się do aktywizacji już istniejących instytucji agrobiznesu lub będą tworzyć nowe, sprawnie działające zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Uważam, że przed absolwentami tej specjalności rysują się duże możliwości zatrudnienia. Dotyczy to zwłaszcza szerokich perspektyw pracy po tej specjalności w związku z integracją z UE...”.

Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa Wielkopolskiego, długoletni Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
„Nowe szanse wynikające z integracji Polski z UE sprawiają, że rysują się obiecujące perspektywy pracy dla specjalistów działających w gospodarce żywnościowej. Dotyczy to nie tylko szerokich możliwości w zakresie współpracy z instytucjami zajmującymi się dystrybucją środków unijnych, a więc Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, ale także tworzenia własnych firm o nastawieniu proeksportowym. Kształcenie na specjalności „Gospodarka żywnościowa i biobiznes” wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Z tego powodu jest to niewątpliwie specjalność ekskluzywna. Kontekst ekonomiczny i marketingowy w agrobiznesie jest szczególnie ważny. Stąd możliwości pracy dla absolwentów tej specjalności, zwłaszcza w Wielkopolsce gdzie gospodarka żywnościowa należy do przodujących w kraju i istnieje wiele przedsiębiorstw z nią związanych, są daleko bardziej perspektywiczne niż innych kierunków studiów”.

Dr inż. M. Król, Prezes Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej „Poprawę sytuacji w gospodarce żywnościowej i biobiznesie warunkują kwalifikowane kadry. One będą m.in. decydować o systemowych rozwiązaniach w warunkach gospodarki rynkowej i integracji z UE. Wykorzystanie na te cele środki krajowe oraz unijne wymagać będzie także profesjonalnego przygotowania. Ekonomiści, absolwenci specjalności mają szansę wypełnić tę lukę, zabezpieczyć kadrowe potrzeby gospodarki żywnościowej w Polsce”.

Patrycja Purgał, absolwentka specjalności, pracuje na samodzielnym stanowisku ds. horyzontalnych w Departamencie Programowania i Analiz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Decyzję o wyborze specjalności podjęłam ze względu na zainteresowanie sektorem rolno-żywnościowym. Przekonała mnie idea, że współczesny człowiek, nawet gdyby świat ‘stanął na głowie’, może przeżyć bez banków, ubezpieczeń i reklamy, ale z całą pewnością nie poradzi sobie bez jedzenia i wody. Rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki światowej, w naszym kraju niestety, ze względu na nieznajomość rzeczy, często deprecjonowane przez opinię publiczną. W ekonomii nie możemy wszystkiego przeliczać na wskaźnik PKB, bo nie jest on wystarczająco doskonały, aby wyrazić problem zmian klimatu, ocenić dobre jakościowo i bezpieczne produkty rolne, czystą wodę i powietrze, łąkę, na której można jeszcze spotkać bociany... Te, i inne  zagadnienia z zakresu ekonomii rolnej były, są i będą szeroko badane i dyskutowane na forum światowym i w Unii Europejskiej, a zapotrzebowanie na ekspertów jest niezmiennie bardzo duże. Z perspektywy kilku lat, mogę śmiało ocenić, iż dobrze wybrana, choć niszowa specjalność, stanowiły podstawę mojego sukcesu w pracy. Ogromne znaczenie miał sposób przekazywania wiedzy, przyjazne podejście pracowników Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, którzy zachęcali do samodzielnej realizacji różnego rodzaju projektów jeszcze w trakcie studiów, do wyjazdów zagranicznych. Obecnie, m.in. reprezentuję Polskę w pracach grupy eksperckiej w ramach OECD,  a raporty na temat polityki i rynków rolnych, nad którymi pracujemy, czytane są na całym świecie. Czyż to nie jest powód do satysfakcji…?”

Tomasz Kacprzycki, absolwent specjalności, specjalista ds. Finansów KKS LECH POZNAŃ S.A. „Gospodarka żywnościowa i biobiznes to specjalność absolutnie wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że pozwala na rozwiniecie umiejętności (nie tylko wiedzy, bo tą rozwija każda specjalność) niezbędnych na rynku pracy – uczy pracy zespołowej, rozwijania kontaktów międzyludzkich itp. Brak "wyścigu szczurów" to atut, który fantastycznie wpływa na przyjemność ze zdobywania wiedzy i umiejętności, a to już niestety wielka rzadkość na UEP. Pracuję w dziale finansów dużej, znanej w Poznaniu spółki akcyjnej.”


Serdecznie zachęcamy do wyboru naszej specjalności!