2019: Konferencja "AGROLOGISTYKA", Poznań, UP, 1 referat:

 • Jakowicka A., Piwońska K., Nutritional habits among students of public universities in Poznań.

2019: Konferencja "Zrównoważony rozwój - perspektywy na przyszłość", Zabrze, Politechnika Śląska, 1 referat:

 • Żmieńka E., Podatek węglowy jako mechanizm ograniczania emisji gazów cieplarnianych

2018: Konferencja "Zarządzanie współczesną organizacją", Poznań, UEP, 1 referat:

 • Konopnicki P., Zastosowanie metody Bordy w badaniu preferencji.

2018: 13. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, UAM, 1 referat:

 • Konopnicki P., Sentiment of comments as the predictor of the number of views.

2018: Konferencja „Młody Erudyta – nauki interdyscyplinarne”, Kraków, Centrum Doradztwa Rolniczego, 1 referat:

 •  Dobrowolski D., Sytuacja żywnościowa na świecie – nadmiar czy niedostatek?

2018: Konferencja "Determinanty Rozwoju Regionalnego", Piła, PWSZ, 1 referat:

 • Stochmal R., Borychowski M., Energochłonność sektorów wybranych gospodarek krajów UE.

2017: Konferencja "Marketing XXI wieku", Lublin, UMCS, 1 referat:

 • Kwiatkowska E., Wilgos A., Znajomość zachowań konsumentów jako podstawa strategii marketingowej.

2016: Konferencja "Umowy handlowe- aspekty prawnicze i ekonomiczne, Poznań, UAM, 1 referat:     

 • Knopp K., Determinanty zawarcia i charakter prawny umowy o oferowanie instrumentów finansowych.

2016: Konferencja "Zachowania polityczne w XXI  wieku: Kryzysy polityczne jako determinanty zachowań wyborczych", Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 1 referat:

    - Knopp K., Konsekwencje paradygmatu politycznego cyklu koniunkturalnego. 


2016: I Kongres Młodych Ekonomistów , Częstochowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2 referaty:

 • Dobrowolski D., Procesy globalizacji w gospodarce żywnościowej;
 • Kalinowska K., Innowacyjne metody zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw produktów żywnościowych i ich specyfika

2016: Kongres kół naukowych UAM "Wspólne wyzwania i nowe horyzonty", Poznań, UAM, 1 referat:

 • Dobrowolski D., Straty i marnowanie żywności jako problem XXI wieku.

2016:„Determinanty rozwoju regionalnego. Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej od polityki Unii Europejskiej”, Piła, PWSZ, 1 referat:

 • Kopeć B., Fundusze unijne jako przykład stymulantów rozwoju regionalnego.

2016: "III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców", Zgorzelec, 1 referat:

 • Kobieracka J., Skrzypczyński K., Ocena decyzji zakupowych i spożycia miodu wśród poznańskich studentów.

2015: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Młodzi dla nauki. Ekonomia – Człowiek – Przyroda – Technika", Szklarska Poręba – Praga, 2 referaty:

 • Goliński B., Energia jądrowa alternatywą dla polskiego przemysłu energetycznego?;
 • Kalinowska K., Tendencje na rynku cukru w Polsce z uwzględnieniem wpływu kwot produkcyjnych i planowanych przeobrażeń w 2017 roku.
2015: Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Przełomy", Poznań, UAM , 1 referat:
 • Ślusarek A., Zmiany ekonomiczno - społeczne po roku 1989 i ich wpływ na system edukacji.

2015: Międzynarodowa konferencja naukowa "Studencka wymiana myśli naukowych w XXI wieku. Ekonomia - Prawo - Nauki Społeczne i Przyrodnicze", Zakopane-Lewocza, 5 referatów:

 • Gronowski B., Rolnictwo miejskie – wybrane zagadnienia i perspektywy;
 • Knopp K., Wpływ likwidacji kwot mlecznych, szansa czy zagrożenie dla polskiej produkcji mleczarskiej?;
 • Komur M., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych;
 • Komajda M., Rynek drobiu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej;
 • Kopeć B., Nowy paradygmat rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem renty z ziemi.

2015: Konferencja Wspólna Polityka Rolna jako instrument ochrony przed niestabilną sytuacją gospodarczą, Poznań, UAM, 1 referat:

 • Knopp, K., Ekonomiczna skuteczność mechanizmów WPR na rynku mleka;

2014: International Conference TIMTED 2014 ”Current Economic Trends in Emerging and Developing Countries”, Timisoara, Rumunia, 1 referat:

 • Staniszewski J., Dependencies Between Entrepreneurship and Income of the Non-agricultural Rural Population in Poland in the Years 2002-2012;

2014: Sympozjum „Młodzi dla nauki. Ekonomia - Nauki Społeczne - Ochrona Środowiska – Rolnictwo, Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczy „MarGo”, Wrocław – Książ, 2 referaty:

 • Komur M., Dochody gospodarstw domowych w Polsce w świetle ich budżetów 10 lat po akcesji do UE;
 • Kryszak Ł., Instrumenty wsparcia rynku pracy na obszarach wiejskich;

2013: I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”, Karpacz, 6 referatów: 

 • Bartnikowska S., Różnice w dostępie do usług społecznych w Polsce pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi;
 • Kryszak Ł., Problem ubóstwa w wybranych krajach Europy na tle doktryn polityki społecznej;
 • Orzech A., Kraje BRICS w świetle wybranych wskaźników ekonomiczno-społecznych;
 • Papierowska D. Czy szara strefa w rolnictwie może być formą prekariatu?;
 • Porankiewicz K., Problematyka i promocja żywności tradycyjnej i regionalnej;
 • Staniszewski J., Prekariusze w Polsce i na świecie – owoc kryzysu czy współczesne signum temporis?
2012: I Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych pt.: „Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój” Wrocław – Karpacz, 2 referaty: 
 • Deleżuch E., Wyzwania i zagrożenia dla spółdzielczej formy gospodarowania w sektorze bankowym, na przykładzie Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie;
 • Maciniak M., Spekulacje na rynkach rolnych na przykładzie rynku cukru;

2012: Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Warunki rozwoju obszarów wiejskich”, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław, 1 referat:

 • Borychowski M., Rynek biopaliw płynnych w Polsce. Stan i perspektywy

2012: „Współczesne problemy nauk ekonomicznych”, Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, SGGW, Warszawa, 2 referaty: 

 • Staniszewski J., Różnice w wyposażeniu infrastrukturalnym miast i wsi w kontekście dobrobytu społecznego
 • Kryszak Ł., Ocena funkcjonowania współczesnego kapitalizmu w świetle katolickiej nauki społecznej;

2011: Forum SKN UEP, 1 referat:

 • Borychowski M., Istota, uwarunkowania i przyszłość płatności bezpośrednich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
2010: III  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie jakością i personelem”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, poster:
 • Forycki M., Szkolnik P., Wpływ spożycia mleka na jakość żywności

2009: Międzynarodowa Konferencja Kół Naukowych „Współczesne kierunki rozwoju nauk ekonomicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2 referaty:

 • Sulińska N., Polski rynek rzepaku i produkcja biopaliw, 
 • Burczyński M., Czy spółdzielczość to anachronizm w gospodarce?;