2019:

 • Żmieńka E., Podatek węglowy jako mechanizm ograniczania emisji gazów cieplarnianych, Etyka biznesu i zrównoważony rozwój, nr 4.

2018:


2017:

2016:

 • Kopeć B., Współzależności pomiędzy inflacją i bezrobociem a prowadzoną polityką gospodarczą w Polsce po rozpoczęciu transformacji gospodarczej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, G. Mazur (red.), Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki, Debiuty Ekonomiczne nr 16, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Kopeć B., Fundusze Unii Europejskiej jako przykład stymulantów rozwoju regionalnego. Studium porównawcze wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie budżetowej 2007-2013 w województwie wielkopolskim i małopolskim. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy nr 9.
 • Goliński, B., Komur M., Guth M. Consequences or Russian embargo for Polish agricultural market and potential distribution channels of Polish food products covered by Russian embargo. Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy nr 9.
 • Kalinowska K. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Sajdak M., Bartkowiak P. (red.) Wyzwania współczesnych organizacji- wyzwania praktyczne, Druk: Zakład Graficzny UEP w Poznaniu, Poznań.
 • Knopp K. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] Brodny J. (red.) Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Stowarzyszenie Instytutu Nauk Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy, Legnica. 
 • Jankowiak J. Wpływ funduszy venture capital na przedsiębiorczość spółek innowacyjnych, [w:] Brodny J. (red.) Prawno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce, Stowarzyszenie Instytutu Nauk-Ekonomiczno-Technicznych w Legnicy, Legnica.

2015:

2014:

2013:

2012: 

 • Borychowski M., Istota, funkcje i praktyka płatności bezpośrednich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej UE, [w:] Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój, red. M. Borkowska, M. Kruszyński, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław;
 • Borychowski M., Istota, uwarunkowania i przyszłość płatności bezpośrednich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, G. Mazur (red.) Debiuty Ekonomiczne nr 12, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań; 
 • Bzoma D., Deleżuch E., Pieklik A., Zgodność wykonywanej pracy z kierunkiem wykształcenia – przyczyny i skutki, [w:] Czy dyplom wyższego wykształcenia traci na znaczeni?, A. Grynia (red.), Wyd. UAB „BMK Leidykla”.
 • Deleżuch E., Wyzwania i zagrożenia dla spółdzielczej formy gospodarowania w sektorze bankowym, na przykładzie Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie, [w:] Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój, red. M. Borkowska, M. Kruszyński, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław;
 • Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., Specyfika pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi w kontekście jej wsparcia ze środków UE, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, nr 5;
 • Marciniak M., Spekulacje na rynkach rolnych na przykładzie rynku cukru, [w:] Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój, red. M. Borkowska, M. Kruszyński, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław;
 • Marcinkowska M., Podstawowe współzależności na rynku wyrobów cukierniczych ze względu na markę, [w:] Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój, red. M. Borkowska, M. Kruszyński, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław;
 • Mikołajczyk M., Steenbock J., Śmigla M., Inicjatywy klastrowe w regionach Unii europejskiej na przykładzie klastrów w Brandenburgii i Wielkopolsce, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, nr 5;
 • Operacz P., Rynek ziaren kakaowca – wybrane zagadnienia, [w:] Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój, red. M. Borkowska, M. Kruszyński, Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław;
 • Operacz P., Uwarunkowania efektywności Systemu Bolońskiego w Polskim szkolnictwie wyższym, [w:] Czy dyplom wyższego wykształcenia traci na znaczeniu?, A. Grynia (red.), Wyd. UAB „BMK Leidykla”;
 • Pieklik A., Rynek usług gastronomicznych w Polsce w latach 1989-2010 - ważniejsze współzależności, [w:] Waśkowski Z., Sznajder M. (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań;

2011: 

 • Szkolnik P., Współzależności na rynku zbóż i mięsa w skali krajowej i światowej, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Sapała (red.), Rynek finansowy i zarządzanie w skali mikro i makroekonomicznej, Debiuty Ekonomiczne nr 11, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań; 

2010: 

 • Majchrzak A., Renty gruntowe w świetle zmian uwarunkowań ich rachunku, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, M. Sapała (red.), Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw – ujęcie teoretyczne i praktyczne, Debiuty Ekonomiczne nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań;
 • Trojanowska K., Globalizacja a dysproporcje w rozwoju gospodarczym, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, nr 3;