Badania statutowe "Kształcenie ekonomistów w Polsce"

Kierownik zespołu: prof. dr hab. Aldona Andrzejczak


W grudniu 2007 roku oraz kwietniu i maju 2010 przeprowadzono badania oczekiwań i postaw studentów studiów ekonomicznych, których celem było zbadanie zmian, jakie następują w tym zakresie pod wpływem studiów na uczelni wyższej. Na podstawie uzyskanych wyników badań przeprowadzono analizy umożliwiające określenie znaczenia procesu dydaktycznego i roli uczelni w kształtowaniu postaw studentów wobec szkoły wyższej, własnej przyszłości zawodowej czy samego siebie w kontekście budowania kapitału ludzkiego. Obecnie trwają pracę nad przygotowaniem artykułów dotyczących poszczególnych obszarów badań do planowanej publikacji książkowej. 

 


dr Anna Wach

 

dr Joanna Schmidt

Wolontariat w gospodarowaniu zasobami ludzki organizacji pozarządowych


dr Bartosz Sławecki

Innowacje społeczne w spółdzielniach socjalnych jako mechanizmy zmian społeczno-ekonomicznych w obszarze pracy i zatrudnienia


dr Jerzy Kaźmierczyk

Zatrudnienie, kariery zawodowe i sektor finansowy


dr Joanna Furmańczyk

Przywództwo kobiet w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania rozwoju zawodowego


dr Olena Shelest-Szumilas

Niedopasowanie kompetencyjne na rynku pracy a ryzyko inwestowania w kapitał ludzki


dr Adam Metelski


mgr Magdalena Głowacka