Historia Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr łączy się nierozerwalnie z historią Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Jego korzenie sięgają 1963 roku, kiedy to na wniosek ówczesnego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu powołano samodzielną jednostkę zajmującą się kształceniem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Jeszcze na rok przed powstaniem Katedry w jej skład wchodziło zaledwie 3 pracowników naukowo-dydaktycznych (profesor, adiunkt i asystent), jedna doktorantka i pracownik administracyjny. Rozwój pracowników, poszerzanie oferty dydaktycznej na studia dzienne i zaoczne, rosnący udział projektów badawczych w pracach Studium, a nade wszystko wizja jego kierowniczki– prof. Aldony Andrzejczak, doprowadziły do decyzji o utworzeniu nowej katedry na Wydziale Ekonomii. Dnia 1 września 2002 roku na ówczesnej Akademii Ekonomicznej powstała Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr – interdyscyplinarna jednostka naukowo-dydaktyczna skupiona wokół problemów kształcenia i rozwoju pracowników w różnych sektorach gospodarki. Funkcję Kierownika Katedry do dziś pełni prof. dr hab. Aldona Andrzejczak.


Obecnie Katedra zatrudnia ośmiu pracowników naukowo dydaktycznych: jednego profesora: prof. dr hab. Aldonę Andrzejczak, sześciu adiunktów: dr Joannę Furmańczyk, dr Jerzego Kaźmierczyka, dr Joannę Schmidt, dr Bartosza Sławeckiego, dr Annę Wach i dr Olenę Shelest-Szumilas oraz asystenta dra Adama Metelskiego. Z Katedrą współpracuje także doktorantka studiów dziennych: mgr Magdalena Głowacka. Potencjał naukowo-dydaktyczny Katedry jest ogromny i bardzo zróżnicowany. Dość powiedzieć, że w skład zespołu Katedry wchodzą: pedagog, psycholog, socjolog, ekonomiści, absolwenci zarządzania i marketingu, etnolingwistyki oraz filologii języka rosyjskiego.


Profil naukowo-badawczy Katedry obejmuje m.in.:

· funkcjonowanie systemu edukacji w aspekcie kulturowym, społecznym i ekonomicznym,

· rola państwa i pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników,

· opłacalność inwestycji edukacyjnych,

· rozwój kapitału ludzkiego organizacji i zarządzanie szkoleniami,

· funkcjonowanie i rozwój pracowników na lokalnych rynkach pracy,

· rozwój kompetencji nauczycieli akademickich.


Katedra ma charakter ogólnouczelniany. W ramach zajęć dydaktycznych oferowane są przedmioty związane z problematyką szeroko pojętej edukacji, rozwoju samego siebie i innych, a także zarządzania szkoleniami w przedsiębiorstwach. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego na Wydziale Ekonomii, Towaroznawstwa, Zarządzania, Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Wśród przedmiotów wykładanych przez pracowników Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr znajdują się: Metodyka pracy umysłowej, Psychologia ekonomiczna, Psychologia pracy, Projektowanie i ocena szkoleń, Psychologia w biznesie, Psychologia społeczna, Psychologia w zarządzaniu, Rozwój człowieka w organizacji, Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych, Sektor non-profit w gospodarce, Współczesny rynek pracy, Działalność pożytku publicznego i wolontariat, Metody badań jakościowych, Zarządzanie ludźmi w organizacjach publicznych i non-profit oraz Zachowanie człowieka w organizacji - wspólnie z Katedrą Pracy i Polityki Społecznej, Planowanie kariery w instytucjach rynku finansowego - wspólnie z Katedrą Pieniądza i Bankowości, Analiza ekonomiczna oraz Strategia finansowania przedsiębiorstwa - wspólnie z Katedrą Polityki Gospodarczej i Samorządowej.


Pracownicy Katedry prowadzą seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie oraz przedmioty w j. angielskim: Managerial Skills, Cross-cultural management, Macroeconomics. Od roku 2009 Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr organizuje i prowadzi Studia Podyplomowe Psychologia w Biznesie, a od roku 2010 w semestrze letnim - w porozumieniu z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów uruchamia Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP.