Urodzony w Suwałkach, 5 sierpnia 1973 roku.

 

Zainteresowania badawcze
Finanse publiczne, podatki, budżet i polityka podatkowa Unii Europejskiej, federalizm fiskalny, finanse publiczne globalne, budżet zadaniowy, zarządzanie projektami europejskimi, ekonomia zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcia naukowe
07.11.2014r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie finanse na podstawie pracy “Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej”
08.06.2001r. – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych na podstawie pracy “Wpływ ulg inwestycyjnych w podatkach dochodowych na bezrobocie  na przykładzie województwa suwalskiego w latach 1993 – 1998”
Nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe w latach 2002, 2003, 2009, 2010 i 2011.

 

Edukacja
01.10.1992r. – 31.03.1997r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Specjalność: Finanse i polityka pieniężna
01.04.1997r. – 01.10.2000r. studia dzienne doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalność: Finanse
01.10.1998r. – 15.06.2000r. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
01.02.2011r. – 31.01.2012r.        Studium podyplomowe “Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Zatrudnienie akademickie
01.11.1996 – 31.03.1997          Asystent stażysta w Katedrze Finansów Publicznych AEP
01.04.1997 – 30.09.2001          Doktorant w Katedrze Finansów Publicznych AEP
01.10.2001 – 30.09.2010          Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych AEP/UEP
01.10.2011 – 30.09.2016          Starszy wykładowca w Katedrze Finansów Publicznych UEP
od października 2016                   Kierownik Katedry Finansów Publicznych

 

Wykłady w ośrodkach zagranicznych
1)      Turku Politechnic (Finlandia) – luty 2004
2)      Maltepe University (Istambuł) – listopad 2006
3)      Freiberg University (Niemcy) – czerwiec 2007
4)      Vienna University of Economics and Business Administration (Austria) – sierpień 2007 (Summer University)
5)      Stockholm School of Economics in Riga (Łotwa) – kwiecień 2008
6)      Okan University (Istambuł) – listopad 2008
7)      University of Alicante (Hiszpania) – listopad 2009
8)      Varna University of Economics (Bułgaria) – grudzień 2009
9)      West University of Timisoara (Rumunia) – listopad 2013

 

Doświadczenie pozauczelniane
1.      Menedżer projektów unijnych w Biurze Konsultingowym Fundacji Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2.      Asesor wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszów UE w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013

 

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Książki
1.      Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
2.      Ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych a bezrobocie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

 

Artykuły, rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych
1.      Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej na dochody budżetowe gmin, w: E. Denek (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, Zeszyty naukowe 7.
2.      Ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych a bezrobocie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
3.      Znaczenie perspektywy finansowej w systemie budżetowym Wspólnot Europejskich, w: R. Stawarska (red.), Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, Poznań 2002, Zeszyty naukowe nr 15.
4.      Własne źródła dochodów budżetowych Wspólnot Europejskich, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk – Jurata 2003.
5.      A rational system of the own resources for the European Community, The Poznań University of Economics Review 2005, vol. 5, no 2.
6.      Koncepcje finansów publicznych Unii Europejskiej, w: B. Pietrzak (red.), Finanse, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
7.      Kierunki reformy wydatków budżetowych Unii Europejskiej, w: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Lublin 2005.
8.      Kierunki polityki podatkowej Unii Europejskiej, w: E. Denek (red.), Wybrane problemy funkcjonowania systemów podatkowych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, Zeszyty Naukowe 67.
9.      Kierunki reformy dochodów budżetowych Unii Europejskiej i ich wpływ na system podatkowy w Polsce, w: A. Pomorska (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
10.  Budżet Unii Europejskiej – kierunki reformy, w: T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Difin, Warszawa 2006.
11.  Opodatkowanie pracy w krajach Unii Europejskiej, w: H. Januszek (red.), Praca w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, Zeszyty Naukowe 72.
12.  Opodatkowanie pracy a aktywność zawodowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, w: J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, Zeszyty Naukowe 89.
13.  Financial Autonomy of the European Union after Enlargement (we współautorstwie z R. H. Alves),  FEP Working Papers 2007, n. 217.
14.  EU general budget in the light of fiscal federalism theory, w: The Proceedings of the International Conference Competitiveness and European Integration, C. Ciumas (ed.), Alma Mater Publishing House, Cluj-Napoca 2007.
15.  Sprawiedliwe opodatkowanie państw członkowskich na rzecz budżetu Unii Europejskiej, w: J. Głuchowski (red.), Współczesne finanse, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
16.  Wpływ podatków na wzrost gospodarczy, w: K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Finanse wobec sfery realnej gospodarki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (AE) w Katowicach, Katowice 2008, t. 2.
17.  Opodatkowanie dotacji z funduszów Unii Europejskiej, w:  T. Juja (red.), Opodatkowanie przedsiębiorców w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej: zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.
18.  Czy Unia Europejska potrzebuje autonomii finansowej?, w: A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
19.  Dotacje Unii Europejskiej w świetle teorii federalizmu fiskalnego, w: Finanse 2009: teoria i praktyka. Finanse Publiczne I, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (US) Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
20.  Fiskalne skutki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce po 1990 roku, w: J. J. Tomidajewicz (red.), Prywatyzacja w Polsce a kształtowanie ładu społecznego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009..
21.  Rola budżetu Unii Europejskiej w wyrównywaniu dochodów, w: J. J. Tomidajewicz (red.), Prywatyzacja w Polsce a kształtowanie ładu społecznego, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2009.
22.  Fiscal effects of state companies privatization in Poland after 1990, w: J. J. Tomidajewicz (ed.), Privatization in Poland and formation of European Social Order, Publishing House of The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Science, Poznań 2009.
23.  The role of the EU general budget in narrowing income disparities, w: Privatization in Poland and formation of European Social Order, Publishing House of The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Science, Poznań 2009.
24.  Revenues and Expenditures Structure of EU General Budget. Contributions of the Member States, w: E. Sancak (ed.), Comparative Assessment of Turkish and European Budgetary Processes, Fatih University, Buyukcekmece - Istanbul 2009.
25.  Powiązania budżetu Unii Europejskiej z systemem finansów publicznych w Polsce, w: T. Juja (red.), Polityka budżetowa i podatki: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, Zeszyty Naukowe 137.
26.  Polityka spójności Unii Europejskiej a decentralizacja finansów publicznych w Polsce – czy istnieje związek? Analiza na przykładzie województwa wielkopolskiego, w: M. Klamut, E. Szostak (red.), Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, Prace naukowe nr143.
27.  Budżet i polityka budżetowa Unii Europejskiej w latach 2007-2013, w: M. Poniatowicz (red.), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007 – 2013, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica (WSAP) w Białymstoku, Białystok 2010.
28.  Budżet Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020, w: L. Patrzałek (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, Prace naukowe 137.
29.  Budżet Unii Europejskiej jako przykład zadaniowego zarządzania środkami publicznymi, w: T. Juja (red.), Studia z zakresu finansów i polityki fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, Zeszyty Naukowe 200.
30.  Opodatkowanie emeryt w Unii Europejskiej, w: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, „Polityka Społeczna”, Warszawa 2011, część I.
31.  Rola finansów publicznych Unii Europejskiej w walce z kryzysem gospodarczym, w: A. Prusek (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
32.  Istota finansów publicznych, w: T. Juja (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
33.  Finanse Unii Europejskiej, w: T. Juja (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
34.  The European Union General Budget, Policy of Stabilization and Economic Crisis, “Economic Research Guardian” 2012, vol. 2 (2).
35.  Wydajność fiskalna nowych źródeł dochodów budżetowych Unii Europejskiej, w: T. Famulska, A. Walasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, Katowice 2012, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 108.
36.  Europejski podatek od transakcji finansowych w świetle teorii optymalnego opodatkowania, w: M Hybka, T. Juja (red.), Studia z zakresu finansów i polityki podatkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, Zeszyty Naukowe 232.
37.  Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 6 (267)
38.  Ocena stabilności dochodów publicznych na przykładzie zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 2000 – 2010 (we współautorstwie z Przemysławem Garsztką), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, zeszyt 3.

 

Materiały dydaktyczne
1.      Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002 (we współautorstwie z Iloną Kijek i Sławką Kańdułą).
2.      Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004 (we współautorstwie z Iloną Kijek i Sławką Kańdułą).
3.      Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
4.      Budżet Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
5.      Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007 (we współautorstwie z Iloną Kijek i Sławką Kańdułą).
6.      Polski system podatkowy. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2013 (we współautorstwie z Iloną Kijek i Sławką Kańdułą).