Pochodzenie i Rodzina


Urodziłem się w Częstochowie. Z tym miastem wiąże się wiele wspaniałych wspomnień.
W Częstochowie ukończyłem liceum ogólnokształcące, o którym T'Love śpiewa utwór "IV L.O.".

Miłość Mojego Życia poznałem jednak 300 kilometrów od rodzinnego miasta - w Poznaniu.
Z Agnieszką, koleżanką z seminarium magisterskiego, zawarliśmy związek małżeński
3 września 2005 roku.

W dniu 2 grudnia 2006 roku urodził nam się syn - Staś, a w dniu 13 sierpnia 2008 syn Jaś.

Wykształcenie

styczeń 2008 roku – obroniłem pracę doktorską i uchwałą Rady Wydziału Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych,
Rozprawa doktorska pt. Opodatkowanie własności intelektualnej w Polsce (przygotowana pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Juji, prof. nadzw. UEP)
wrzesień 2007 roku – złożyłem egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu (uzyskując średnią ocen 4,22),
luty 2007 roku – ukończyłem studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie nauk ekonomicznych,
marzec 2004 roku – ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Praca magisterska pt. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na przebudowę systemu podatkowego w Polsce (przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Małeckiego)
grudzień 2002 roku – ukończyłem studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii, kierunek finanse i bankowość, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Praca magisterska pt. Odroczony podatek dochodowy na podstawie „SOLA TECHNICS” Sp. z o.o. z Jaworzna w latach 1997-1999 (przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Juji)
czerwiec 1998 roku – ukończyłem IV Liceum Ogólnokształce im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,


Działalność na rzecz Uczelni

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds naboru na studia stacjonarne pierwszego stopnia roku akademickiego 2008/2009 i członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
członek Wydziałowego Kolegium Elektorów (wybrany 12 marca 2008 roku),
członek Komisji Wydziałowej ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych Za Granicą,
członek Komisji ds. przygotowania dokumentacji dotyczącej akredytacji kierunku Finanse i Rachunkowość przez Państwową Komisję Akredytacyjną (powołany 14 lutego 2011 r.) ,
Członek Rady Wydziału Ekonomii,
Wiceprzewodniczący Rady Finansów Wydziału Ekonomii,
Członek Komisji ds. Strategii i Rozwoju Wydziału Ekonomii,
Członek Podkomisji ds. Analiz Strategicznych


Posiadane uprawnienia

Uprawnienia zawodowe radcy prawnego - zrzeszony w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu

Publikacje naukowe

 • Kontratypy w dyscyplinie finansów publicznych,
 • Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej i nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
 • Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, aspekty orzecznicze i problemy praktyczne,
 • Zaniechanie w dyscyplinie finansów publicznych,
 • Nieumyślność naruszenia dyscypliny finansów publicznych – ocena skutków uchylenia art. 22 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Charakter dotacji oświatowej dla szkół niepublicznych, w: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego (red. A. Walasik, J. Błach), Katowice 2011,
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w: Polityka budżetowa i podatki. Wybrane zagadnienia (red.T. Juja), Poznań 2010
 • Opodatkowanie sprzedaży autorskich praw majątkowych podatkiem od towarów i usług przed i po uzyskaniu przez Polskę członkostwa we Wspólnotach Europejskich, w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki (red. K. Znaniecka, T. Zieliński), Katowice 2008,
 • Opodatkowanie własności intelektualnej podatkami dochodowymi,
  w: Opodatkowanie przedsiębiorców podatkami dochodowymi i pośrednimi. Zagadnienia wybrane (red. T. Juja), Poznań 2006,
 • Partnerstwo publiczno – prywatne jako instrument rozwoju infrastruktury(współautorstwo),
  w: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne (red. W. Jaromołowicz), Poznań 2005,
 • Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi,
  w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej (red. J. Bieliński), CeDeWu, Warszawa 2005,
 • Wolności i prawa konstytucyjne podatnika, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, Nr 3,
 • Opodatkowanie transakcji franchisingowych podatkiem od towarów i usług,
  w: Finanse w dobie integracji europejskiej ( red. R.N. Hanisz i K. Znaniecka), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.

Prowadzone przedmioty

 • Podstawy finansów (ćwiczenia i wykłady)
 • Finanse publiczne (ćwiczenia i wykłady)
 • Podatki pośrednie (wykłady)
 • Międzynarodowe prawo podatkowe ( wykłady - przedmiot do wyboru)
 • Podstawy prawa podatkowego ( w ramach studiów podyplomowych)
 • Prawo karne skarbowe ( w ramach studiów podyplomowych)
 • Postępowanie sądowo-administracyjne (w ramach studiów podyplomowych)
 • Dyscyplina finansów publicznych (w ramach studiów podyplomowych)
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Doradztwo i strategie podatkowe

Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Podatki i Skarbowość
 • Administracja i Zarządzanie
 • Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
 •  

Zainteresowania naukowe

 • finanse i prawo finansowe ze szczególnym uwzględnieniem podatków i prawa podatkowego,
 • dyscyplina finansów publicznych,
 • reżim odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; delikty finansowe w sektorze finansów publicznych,
 • prawo własności intelektualnej

Współpraca z otoczeniem:


 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Członek Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim,
 • Członek Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Toruniu
Inne:
Autor bloga http://sporyskarbowe.pl/ dotyczącego tematyki podatkowej, finansów publicznych oraz prawa karnego skarbowego.