Wydział Ekonomii - aktualności


Wydział Ekonomii:

Należy do największych wydziałów ekonomii w Polsce.

Jego pozycję budują osiągnięcia skoncentrowane wokół trzech podstawowych sfer aktywności: działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz związków z praktyką gospodarczą.

Prowadzi kształcenie na poziomie licencjackim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym  oraz MBA w zakresie ekonomii, finansów, polityki społecznej i na kierunku prawno-ekonomicznym.

Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Otrzymał pozytywne oceny kierunków Ekonomia i Finanse i rachunkowość i wyróżniającą kierunku Polityka społeczna, wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz wyróżniającą ocenę dla kierunku Finanse i rachunkowość wydaną przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

 

Jednostki Wydziału Ekonomii

·         Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

·         Katedra Finansów Publicznych

·         Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

·         Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

·         Katedra Pieniądza i Bankowości

·         Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

·         Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

·         Katedra Pracy i Polityki Społecznej

·         Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations

·         Katedra Socjologii i Filozofii

·         Katedra Statystyki i Demografii

·         Katedra Ubezpieczeń

 

Badania prowadzone przez Wydział Ekonomii

Główne obszary badawcze realizowane są w zakresie nauk o ekonomii, finansach i polityce społecznej.

Działalność badawcza dotyczy najważniejszych problemów gospodarki polskiej i światowej a także współczesnych kwestii z zakresu polityki społecznej.

We wszystkich katedrach Wydziału prowadzone są projekty naukowe w ramach badań statutowych, własnych oraz badań dla młodych naukowców i doktorantów, co znajduje wyraz w systematycznie odbywanych zebraniach naukowych, w organizowanych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a przede wszystkim w publikacjach naukowycBadania finansowane są m.in. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, UM Poznania oraz UE i środków własnych przedsiębiorstw.


Przykłady projektów naukowych realizowanych przez pracowników Wydziału Ekonomii w latach 2015-2016:

  • Financialisation, economy, society and sustainable development (Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej)
  • Negotiating early job - insecurity and labour market exclusion in Europe (Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej)
  • Inwestowanie w kapitał ludzki z perspektywy pracownika(Projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski)
  • Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro - analiza ilościowa (Projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski)
  • Prognozowanie inflacji na podstawie modeli DSGE w realizacji celu inflacyjnego w wybranych bankach centralnych(Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
  • Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej (Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
  • Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27 (Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
  • Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce (Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
  • Uwarunkowania i konsekwencje decyzji życiowych ludności na przykładzie Wielkopolski (Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
  • Wycena programów opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku oraz badanie wpływu programu motywacyjnego na kurs akcji (Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Potencjał kadr i infrastruktury Wydziału Ekonomii

Wydział dysponuje doświadczoną kadrą i nowoczesnymi laboratoriami, utrzymuje kontakt z zagranicznymi uczelniami i uczestniczy w międzynarodowej wymianie kadr i osiągnięć naukowych.

Kadra liczy 120 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 16 z tytułem profesora.

Potencjał kadrowy i kapitał intelektualny skupiony na Wydziale oferuje praktyce gospodarczej współpracę w wielu obszarach tematycznych: polityki gospodarczej, społecznej i pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, gospodarki samorządowej, gospodarki żywnościowej, ekonomiki pracy i rozwoju kadr, etyki gospodarczej, rozwoju obszarów wiejskich, gospodarowania bezpieczeństwem energetycznym kraju, gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich.

Pracownicy korzystają z zaawansowanych programów statystycznych i analitycznych (np. Statistica, SAS, GRETL), programów finansowo – księgowych (np. Symfonia), analizy procesów biznesowych (np. Adonis) czy modelowania i symulacji procesów.

 

Doświadczenia Wydziału Ekonomii ze współpracy z sektorem gospodarki oraz wskazanie obszarów potencjalnej współpracy

Pracownicy Wydziału przewodniczą licznym komisjom przeprowadzającym ekspertyzy ekonomiczne i wdrożenia nowatorskich projektów, Wydział nieustannie pogłębia współpracę z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą.

Współpraca z sektorem gospodarki może odbywać się w oparciu o umowy bilateralne, zlecenia lub współpracę bezpośrednio z Uczelnią, Biurem Konsultingowym Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego, Klubem Partnera UEP.

Silne związki Wydziału z praktyką gospodarczą i administracyjną przejawiają się między innymi w przygotowywaniu ekspertyz, opinii, analiz, badań rynkowych między innymi z zakresu rynku pracy, budżetu kraju, gospodarki energią odnawialną, bankowości, rynku kapitałowego, gospodarki żywnościowej, rynku ubezpieczeń.

Pracownicy Wydziału współpracowali z takimi instytucjami i przedsiębiorstwami, jak: kancelaria Sejmu RP, kancelaria Senatu RP, Urząd Marszałkowski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Komitety Naukowe PAN, Kampania Piwowarska, ENEA, Philips Lighting Poland, PGNiG, BZWBK, Volkswagen i wieloma innymi.


        Przykłady ekspertyz wykonanych przez pracowników Wydziału w latach 2015-2016

  • Informacja nt. możliwości wprowadzenia rozwiązań prawnych dotyczących mechanizmu sekurytyzacji wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu podatków szczególnych jako źródła finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych przez płatnika powyższych podatków
  • Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
  • Opinia na temat Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banki Inwestycyjnego pt. Optymalne wykorzystanie elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach Paktu Stabilności i Wzrostu
  • Opinia na temat wniosku decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie
  • Opinia na temat Zielonej Księgi pt. Tworzenie unii rynków kapitałowych
  • Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa
  • Opinia w sprawie ogólnoeuropejskich regulacji dotyczących listów zastawnych
  • Opinia merytoryczna na temat rządowego projektu ustawy o obligacjach
  • Opinie dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w zakresie państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji oraz należności Skarbu Państwa, obsługi długu zagranicznego i krajowego, finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa
  • Raport „Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych”