OFERTA SEMINARYJNA DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH I i II STOPNIA


Dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP
Tematyka seminarium

1.   Makroekonomiczne aspekty współczesnej gospodarki rynkowej

2.   Funkcjonowanie rynku pracy (dyskryminacja ekonomiczna, sytuacja kobiet, absolwentów i osób młodych oraz osób z niepełnosprawnością)


Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w latach 2013-2016

·         Wpływ integracji gospodarczej na dobrobyt kraju na przykładzie Grupy Wyszehradzkiej (praca nagrodzona w Konkursie MSZ)

·         Procesy transformacji społeczno-gospodarczej i akcesja do Unii Europejskiej a sytuacja makroekonomiczna Polski w latach 1990-2014

·         Model flexicuirty a europejski rynek pracy na przykładzie wybranych krajów w latach 2000-2014

·         Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i publicznej w latach 1992-2014

·         Przedsiębiorczość kobiet w Polsce w latach 2004-2014 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

·         Dyskryminacja zatrudnieniowa i płacowa kobiet w Polsce w latach 2004-2013

·         Dyskryminacja ekonomiczna kobiet na polskim rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2004–2010) (praca nagrodzona w konkursie IPiSS)

·         Zjawisko samodyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy w latach 1993-2013 (praca nagrodzona w konkursie PAN)

·         Oczekiwania i perspektywy absolwentów i osób młodych wobec pierwszej pracy w Polsce (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2004-2012)

·         Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu kościańskiego w latach 2004-2014

·         Polityka rodzinna w Polsce na tle Szwecji, Francji i Włoch w latach 1990-2014

·         Polityka rodzinna wobec rodzin wielodzietnych w Polsce w latach 1990-2014

·         Polityka rodzinna państwa a aktywność zawodowa kobiet na polskim rynku pracy w latach 1990-2014

·         Płaca minimalna a bezrobocie w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 1990-2014

·         Bezrobocie w Polsce i w Wielkiej Brytanii w latach 2004-2011

·         Polityka personalna w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego Sulechów w latach 2004-2013


Warunki przyjęć

1.    Zainteresowanie uczestników tematyką seminarium

2.    Decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy

w sekretariacie pokój 1014 w godzinach jego otwarcia

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy:
baha.kalinowska.sufinowicz@gmail.com

lub:

Baha.Kalinowska-Sufinowicz@ue.poznan.pl