Opis projektu

   Celem projektu jest identyfikacja oraz analiza mechanizmów społeczno-ekonomicznych wpływających na skalę występowania zjawiska nierówności płci w sferze zawodowej. Zakresem przestrzennym badania są kraje wysoko rozwinięte, należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zakres czasowy badań empirycznych obejmuje lata 1990-2015.

   Jak wskazuje analiza literatury przedmiotu, uzyskiwane dotychczas rezultaty badań nad nierównościami płci w sferze zawodowej są niekiedy rozbieżne, co utrudnia wyprowadzenie ogólnych wniosków dotyczących omawianego zjawiska. W szczególności brakuje nadal opracowań, które syntetyzowałaby wiedzę w zakresie jednoczesnego oddziaływania czynników ekonomicznych oraz społeczno-kulturowych na zjawisko nierówności płci w sferze zawodowej w państwach wysoko rozwiniętych.

   Planowane badania mają przy tym istotne znaczenie nie tylko w sensie poznawczym, ale również aplikacyjnym. Ograniczanie bowiem nierówności płci w sferze zawodowej stało się celem wielu organizacji międzynarodowych m.in.: Organizacji Narodów Zjednoczonych, OECD, Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Unii Europejskiej, do którego realizowania zobowiązała się już znaczna część krajów na świecie. Jak jednak wskazują raporty  opracowywane przez te organizacje, stopień wdrożenia ratyfikowanych konwencji pozostaje w wielu krajach (także wysoko rozwiniętych) niedostateczny, co pozwala postawić pytanie o to jakie czynniki powodują, iż zadeklarowane cele realizowane są jedynie w ograniczonym stopniu.

  W ramach projektu zrealizowane zostaną cztery następujące zadania badawcze:

  1. Zdefiniowanie pojęcia nierówności płci w sferze zawodowej oraz identyfikacja miar i płaszczyzn występowania tego zjawiska w krajach wysoko rozwiniętych.
  2. Analiza zróżnicowania skali występowania nierówności płci w sferze zawodowej w badanych krajach.
  3. Identyfikacja i analiza teoretyczna społeczno-ekonomicznych czynników nierówności płci w sferze zawodowej oraz ich kategoryzacja na uwarunkowania: społeczno-kulturowe, rynkowe i związane z polityką państwa.
  4. Empiryczna analiza wpływu poszczególnych czynników na nierówności płci w sferze zawodowej w krajach wysoko rozwiniętych.