Ramowe programy przedmiotów i ich wymiar godzinowy

Studium Podyplomowego Ekonomia menedżerska


Blok I Makro- i mikrootoczenie organizacji gospodarczej

1.    Współczesne doktryny ekonomiczne – 4  godz.

 • Główne współczesne doktryny ekonomiczne,
 • historyczne tło współczesnych sporów o gospodarkę rynkową,
 • ekonomia i gospodarka rynkowa w dobie kryzysu.

2.    Ekonomia globalna – 8 godz.

 • Pojęcie gospodarki, globalizacji, mechanizmu rynkowego
 • przedsiębiorstwa i instytucje finansowe,
 • państwo i jego funkcje, rynek i jego elementy,
 • gospodarka liberalna, społeczna, socjaldemokratyczna

3.   Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej – 8 godz.

 • Działalność gospodarcza,
 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • koncesja, zezwolenie, swoboda działalności gospodarczej,
 • indywidualna działalność gospodarcza,
 • przedsiębiorstwo spółki,
 • upadłość, układ, odpowiedzialność za długi,
 • zarząd, wspólnicy

4.   Prawo pracy i prawo socjalne w Polsce i Unii Europejskiej – 8 godz.

 • Międzynarodowe prawo pracy,
 • unijne prawo pracy,
 •   rola orzecznictwa Trybunału w Strasburgu i Trybunału w Luksemburgu,
 • swoboda przepływu pracowników,
 • relacje między polskim a unijnym prawem pracy

5.   Procesy przekształceń własnościowych i restrukturyzacji przedsiębiorstw

 • Pojęcie przekształceń własnościowych,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • przykłady z praktyki gospodarczej procesów restrukturyzacyjnych w Polsce

6.    Działanie rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie– aspekty teoretyczne i realizacyjne – 8 godz. (egzamin)

 • Pojęcie i elementy rynku pracy,
 • jednolity rynek europejski,
 • migracje w Unii Europejskiej,
 • pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo,
 • polityka państwa wobec rynku pracy,
 • rynek pracy w krajach UE oraz wybranych krajach azjatyckich (Chiny).

Blok II Podstawy i elementy ekonomii menedżerskiej

7.   Elementy ekonomii menedżerskiej – 8 godz.

 • Przychody, koszty, zysk, konkurencja, działania pozacenowe;
 • Inflacja a decyzje produkcyjne;
 • polityka gospodarcza a decyzje produkcyjne.

8.    Planowanie kariery menedżera – 8 godz.

 • Pojęcie kariery,
 • planowanie ścieżki kariery menedżera,
 • formy zatrudnienia i wynagradzania menedżerów

9.    Podstawy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie – 8 godz.

 • Rodzaje decyzji w przedsiębiorstwie,
 • analiza niepewności,
 • rachunek marginalny a podejmowanie decyzji,
 • etapy podejmowania decyzji,
 • podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

10.  Podstawy finansowania przedsiębiorstwa – 8 godz.

 • Źródła i rachunek kosztów,
 • elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa,
 • korzyści skali, zakresu oraz korzyści wynikające z procesu uczenia się,
 • analiza kosztów i optymalne decyzje

11.    Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie – 8 godz.

 • Pojęcie i narzędzia marketingu,
 • planowanie procesu marketingu,
 • zachowania nabywców,
 • strategie marketingowe,
 • zarządzanie programami marketingowymi.

12.    Funkcja personalna w organizacji gospodarczej – 8 godz. (egzamin)

 • Elementy funkcji personalnej,
 • rekrutacja, selekcja, dobór pracowników, szkolenia, motywowanie i ocena pracowników,
 • strategia personalna.

13.   Planowanie i przebieg procesu produkcji i świadczenia usług – 8 godz.

 • pojęcie procesu produkcji i świadczenia usług
 • fazy produkcji i świadczenia usług
 • planowanie produkcji i świadczenia usług
 • decyzje produkcyjne i usługowe

 

Blok III Metody i techniki menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

14.   Negocjacje i komunikacja w zarządzaniu personelem ludzkim – 8 godz.

 • wizerunek w biznesie,
 • umiejętność i formy komunikacji,
 • zdobywanie klienta, skuteczność słowa mówionego,
 • komunikacja niewerbalna,
 • porozumiewanie się w trudnych sytuacjach, komunikacja pisemna w biznesie,
 • cele i techniki negocjacji

15.   Public relations i komunikacja w realizacji funkcji personalnej – 8 godz.

 • Komunikowanie się wewnątrz przedsiębiorstwa (funkcje PR i jej narzędzia).
 • Budowanie wizerunku osoby (mowa ciała, wykorzystanie instynktów i automatyzmów, głos, strój).
 • Relacje z mediami.
 • Kryzysowe PR (procedury mobilizacyjne, ochrona wizerunku).
 • Komunikowanie się przez Internet.
 • Monitoring mediów masowych.
 • Lobbing.

16.   Systemy informatyczne w zarządzaniu zasobami w organizacji gospodarczej – 8 godz.

 • Systemy zintegrowane,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM),
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) ,
 • Obszary integracji systemowej.

17.   Badania rynkowe i marketingowe we współczesnym przedsiębiorstwie –  12 godz.

 • Rola badań,
 • Proces badawczy: projektowanie, realizacja i interpretacja wyników,
 • Metody ilościowe i jakościowe: fokus  group interview.

18.   Menedżer w procesie organizowania oraz wdrażania partnerstwa-publiczno-prywatnego – 8 godz.

 • istota, modele i formy partnerstwa publiczno-prywatnego,
 •  prezentacja i ocena dotychczasowych doświadczeń zachodnich i polskich na tym polu,
 • ukazanie korzyści płynących z rozwoju PPP,
 • ocena ryzyka związanego z PPP,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie organizowania różnych form partnerstwa

19.   Pozyskiwanie i realizacja projektów unijnych – 8 godz.

 • Rodzaje projektów współfinansowanych z UE,
 • warunki i kryteria kwalifikacji,
 • wnioski o dofinansowanie,
 • realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE

20.  Gry biznesowe w pracy menedżera – 12 godz.

 • Obszary decyzyjne to: podstawy marketingu (projekt produktu, projekt reklamy),
 • sprzedaż poprzez tradycyjne biura sprzedaży oraz handel elektroniczny,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (kadra produkcyjna, sprzedażowa i serwisowa),
 • analiza finansowa, rachunkowość, podstawy finansów i produkcji, negocjacje z partnerami biznesowymi (licencje na technologie).

21.   Seminarium dyplomowe – 14 godz.

 • Zapoznanie z metodyką pisania pracy podyplomowej
 • Konsultacje zw. z treścią pracy