Monografie naukowe, przygotowane we współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej:

 

2016: "Dyskurs o wspólnej polityce rolnej - w perspektywie 2014-2020", Czyżewski A., Guth, M. (red.), KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, 13 artykułów:

 • Chabros A., Działecka P., Matuszczak A., Założenia i praktyka zielonej gospodarki w Unii Europejskiej;
 • Goliński B., Komur M., Guth M., Potencjalne kierunki zbytu polskich produktów żywnościowych objętych rosyjskim embargiem;
 • Gościniak M., Ryszewska E., Guth M., Efekty wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2004 roku w gospodarstwach o różnej skali i mieszanym typie produkcji - studium przypadku;
 • Wzgarda E., Wiśniewska J., Grzelak A., Wyznaczniki rozwoju rolnictwa Unii Europejskiej w świetle doświadczeń minionej perspektywy (2007-2013);
 • Grzyb A., Kryszak Ł., Płatności w ramach wspólnej polityki rolnej i efektywność ekonomiczna różnych typów gospodarstw rolnych w Polsce po 2004 roku;
 • Kalinowska K., Smędzik-Ambroży K., Bezpieczeństwo ekologiczne w krajach Unii Europejskiej. Pojęcie, przejawy i jego dylematy;
 • Knopp K., Jankowiak J., Czyżewski A., Konwergencja gospodarcza w Polsce na tle Unii Europejskiej jako skutek realizacji polityki spójności;
 • Kopeć B., Czyżewski A., Determinanty rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych na przykłądzie województwa wielkopolskiego;
 • Matuszewska A, Milewski Ł., Borychowski M., Kryszak Ł., Dylematy wyboru i rachunku ochrony środowiska w rolnictwie w Polsce;
 • Nowak P., Nowicki J., Stępień S., Tendencje na podstawowych rynkach zwierzęcych w Polsce po 2003 r.;
 • Piwowarczyk A., Sękowska M., Sapa A., Wokół problemu bezpieczeństwa żywnościowego;
 • Fraszczyk M., Skrzypczyński K., Staniszewski J., Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania równoważenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie regionów w Polsce;
 • Wosiek A., Ziółkowski J., Majchrzak A., Zasobowe i strukturalne determinanty cen ziemi rolniczej.

2015: „Doświadczenia i przyszłość wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie 2014-2020”, Czyżewski A., Poczta-Wajda A. (red.), KPSW, Bruksela-Bydgoszcz-Poznań, 12 artykułów:

 • Goliński B., Komajda M., Borychowski M.,Warunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Bawarii;
 • Gościniak M., Jarosz D., Staniszewski J.,Sektor spożywczy w Polsce jako stymulator wzrostu gospodarczego;
 • Grzyb A., Poczta-Wajda A., Konsekwencje liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi;
 • Jankowska K., Riliszkis M., Sapa A., Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-żywnościowego w handlu z krajami UE - zarys problemu;
 • Kaptur P., Zieliński M., Staniszewski J.,Ekologizacja polskiego rolnictwa w kontekście WPR;
 • Knopp K., Czyżewski A.,Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi - implikacje, wnioski;
 • Komur M., Zieliński P., Stępień S.,Rolnictwo zrównoważone vs industrialne - przykład UE i USA;
 • Kopeć B., Gronowski B., Czyżewski A.,Stymulatory i ograniczenia rozwoju gminy w warunkach wsparcia z funduszy unijnych. Przykład gminy Suchy Las;
 • Kryszak Ł., Mucha K., Czyżewski A.,Poziom i dynamika dochodów rolniczych w Polsce na tle krajów UE-15 w świetle danych FADN 2007-2013;
 • Pakulski K., Woga A., Borychowski M.,Biogospodarka w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • Ryszewska E., Skwara A., Majchrzak A.,Przemiany w strukturze gospodarstw rolnych oraz zatrudnienia na obszarach wiejskich w Polsce po 2002 r.;
 • Wiśniewska M., Zgolińska A., Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa Polski na tle krajów Unii Europejskiej;
2013: "Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013", Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 13 artykułów:
 • Ciawłowska B., Kaźmierczak P., Stępień S., Wahania na rynku żywca wieprzowego w Polsce w latach 1995-2012;
 • Ignaczak J., Szyndel W., Matuszczak A., Heterogeniczność rolnictwa w Unii Europejskiej;
 • Janicka J., Fehler Ł., Stępień S., Wspólna polityka rolna po 2013 roku - budżet i kierunki zmian;
 • Jędruszuk K., Stachowski M., Czyżewski B., Przejawy nowego paradygmatu rozwoju rolnictwa w Polsce w świetle perspektywy finansowej WPR 2014-2020;
 • Jędruszuk K., Stachowski M., Smędzik-Ambroży K., Kultura ekonomiczna mieszkańców wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • Kaczmarek N., Dziedzic E.,Smędzik-Ambroży K., Instytucjonalne wsparcie rolnictwa w Polsce po 2004 roku;
 • Komur M., Matuszczak A., Dylematy środowiskowe i ekonomiczne wprowadzenia roślin transgenicznych do środowiska naturalnego;
 • Krolik M., Kryszak Ł., Kuczyk K., Majchrzak A., Struktura agrarna w Polsce w świetle krajowej oraz europejskiej polityki rolnej;
 • Marciniec J., Smędzik-Ambroży K., Rynek gęsi jako niszowy na rynku drobiu w Polsce;
 • Michalska M., Rutkowska M., Grzelak A., Proporcje wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z ARiMR pomiędzy I i II filar WPR Unii Europejskiej na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski;
 • Mucha K., Staniszewski J., Śmigla M., Ewolucja polityki rolnej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chinach - doświadczenia i perspektywy po 2013 roku;
 • Radzięda J., Borychowski M., Efekty ekonomiczne długookresowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce ze środków Unii Europejskiej;
 • Więckiewicz M., Borychowski M., Ryzyko w gospodarce rolnej.

2013: „Wspólna polityka rolna 2007 - 2013 i jej nowa perspektywa”, Czyżewski A., Matuszczak A. (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 14 artykułów:

 • Bartnikowska S., Michalska M., Grzelak A., Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej w rolnictwie Unii Europejskiej i Polski. Konwergencja czy dywergencja?;
 • Kuczyk K., Grzelak A., Rolnictwo wobec wyzwań kryzysowych z perspektywy polskich doświadczeń;
 • Kuśnierczak W., Loritz M., Majchrzak A., Dzierżawa gruntów rolnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – wnioski dla wspólnej regulacji europejskiej;
 • Majewski R., Staniszewski J., Czyżewski B., Komplementarność a substytucyjność wsparcia pozarolniczej działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej;
 • Mazur A., Mroczkowska M., Stępień S., Koncepcja trwałego rozwoju rolnictwa – ujęcie teoretyczne i praktyczne;
 • Mikołajczyk M., Steenbock J., Śmigla M., Klastry rolno-żywnościowe w regionach Unii Europejskiej na przykładzie Brandenburgii i Wielkopolski;
 • Mucha K., Marciniak A., Majewska M., Czyżewski A., Potrzeba dostosowań wspólnej polityki rolnej po 2013 r.;
 • Nowak J., Rutkowska M., Śmigla M., ONW w Polskim rolnictwie. Doświadczenia i przyszłość;
 • Orzech A., Pasiewicz A., Szafrański W., Majchrzak A., Unijne kwotowanie produkcji mleka i cukru w Polsce – przyszłość mechanizmu;
 • Papierowska D., Musiał D., Stępień S., Prodochodowy charakter dopłat bezpośrednich dla polskich rolników na podstawie obserwacji FADN;
 • Piechowiak K., Smędzik-Ambroży K., Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje gospodarstw rolnych;
 • Płuciennik S., Wiecki A., Sapa A., Modernizacja polskiej wsi jako osiągnięcie wspólnej polityki rolnej;
 • Rudzińska M., Niewczas K., Stępień S., Kredytowanie rolnictwa przez banki spółdzielcze – możliwości i ograniczenia;
 • Schwarc S., Michałowski K., Wojciechowski M., Matuszczak A., Ekonomia rolnictwa industrialnego i zrównoważonego;
2012: „Wokół wspólnej polityki rolnej – doświadczenia i perspektywy”, Czyżewski A., Poczta-Wajda A. (red.), KPSW, Bruksela – Bydgoszcz, 9 artykułów:
 • Bartnikowska S., Różańska A., Steenbock J., Majchrzak A., Reforma wspólnej polityki rolnej wobec wyzwań stojących przed rolnictwem i obszarami wiejskimi;
 • Borkowska A., Śmigla M., Funkcjonowanie PROW 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej osi programu LEADER;
 • Borychowski M., Czyżewski A., Rynek biopaliw płynnych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju;
 • Jabłońska A., Poczta-Wajda A., Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi;
 • Mucha K., Schwarc S., Grzelak A., Rozwój regionalny w perspektywie lat 2014-2020 na tle polityki regionalnej w UE;
 • Nowak J., Staniszewski J., Czyżewski A., Stępień S., Organizacja rynków rolnych i system dopłat bezpośrednich w perspektywie reform WPR po 2013 roku – wnioski dla Polski;
 • Operacz P., Światły P., Smędzik K., Polityka Spójności UE w świetle teorii biegunów wzrostu gospodarczego oraz realizacja Strategii Lizbońskiej;
 • Orzech A., Pasiewicz A., Grzelak A., Wpływ funduszy europejskich na rozwój regionów w Polsce;
 • Rutkowska M., Śmigla M., Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania;
2011: „Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach ewolucji WPR. Wybrane problemy”, Czyżewski A., Stępień S. (red.), KPSW, Bydgoszcz, 10 artykułów;

 
2010: "Współczesne problemy gospodarki żywnościowej w Polsce i na świecie", Czubak W., Grzelak A. (red.), Materiały konferencyjne, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, 7 artykułów;