Katedra została powołana do życia w roku 2014. 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UEP nr 56/2014 od 1 października 2014 r. na Wydziale Ekonomii zaczęła funkcjonować NOWA KATEDRA pod nazwą Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej, w skład której wchodzą pracownicy i doktoranci z dwóch dotychczasowych Katedr:


Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową 


oraz 


Teorii i Historii Ekonomii