SPECJALIZACJA I ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
finanse
innowacje informacyjne w globalnej gospodarce
zarządzanie bankiem i marketing bankowy
systemy informacyjne w finansach i bankowości
wymiana informacji finansowych, rozliczenia finansowe, płatności masowe
organizacja i funkcjonowanie nowoczesnego banku
kształtowanie obiegu informacji w instytucjach finansowych
informatyka na usługach finansów
bankowość elektroniczna

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
 • Bankowość elektroniczna jako platforma tworzenia odmiennych od tradycyjnych form komunikacji między klientami a bankami, Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Materiały konferencyjne, pod red. A. Gospodarowicza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • System Informacji Marketingowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999
 • Kompleksowa obsługa finansowa małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem Internetu, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, pod red. A. Gospodarowicza, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 907, Wrocław 2001, ss. 121-130
 • Wpływ orientacji marketingowej na organizację i funkcjonowanie banku, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. naukowy A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 38-69
 • Zarządzanie marketingowe i jego rola w zarządzaniu bankiem, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. naukowy A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 119-131
 • Wykorzystanie e-bankingu w obsłudze bankowej, w: Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, red. naukowy A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001, ss. 158-171
 • Nowe formy komunikacji z klientem, Bank nr 3, 2001, ss. 54-57
 • Skazani na Internet, Gazeta Bankowa 39/2001, ss. 28-30
 • Wybrane problemy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce, w: Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Nowe produkty (usługi) bankowe w Polsce. Informatyka na usługach banku i klienta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu, Zeszyt nr 1, Radom 2001, ss. 35-44
 • Najważniejsze kierunki zmian w wielkości i strukturze zatrudnienia w bankach na tle przeobrażeń polskiego sektora bankowego, w: Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, red. naukowy A. Janc, Poznań 2002, ss.53-66
 • Operacyjne konsekwencje rozwoju nowych metod dystrybucji usług bankowych, w: Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, red. naukowy A. Janc, Poznań 2002, ss.75-86
 • Wybrane dylematy polityki zatrudnienia w nowoczesnej instytucji kredytowej na tle zależności między informatyzacją i konkurencyjnością banku, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, pod red. A. Gospodarowicza, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2002, Nr 954, ss. 37-51
 • Audyt funkcji marketingu banku komercyjnego, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, Tom I, Bankowość. Rynki, pod red. K. Znanieckiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002, ss. 101-118
 • Operacyjne determinanty ewolucji rozwiązań informatycznych w działalności uniwersalnych banków, w: Systemy wspomagania organizacji SWO’2002, praca zbiorowa pod red. T. Porębskiej-Miąc i H. Sroki, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002, str. 503-510
 • Polityka zatrudnienia a informatyzacja i konkurencyjność banku, w: Bank 2002, nr 10, ss. 42-45
 • Procesy globalizacyjne a zarządzanie ryzykiem w banku uniwersalnym na przykładzie ryzyka związanego z realizacją płatności, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, ss. 152-160
 • Ryzyko stopy procentowej, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 56-71
 • Wykorzystanie instrumentów rynku pieniężnego w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 71-81
 • Rynek walutowy i ryzyko kursu walutowego, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 117-134
 • Wykorzystanie instrumentów rynku walutowego w zarządzaniu ryzykiem kursu walutowego, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 134-157
 • Zarządzanie ryzykiem utraty płynności banku komercyjnego, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 157-183
 • Wykorzystanie współczynnika wypłacalności w monitorowaniu rozmiarów ryzyka ponoszonego przez banki, w: Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Materiały dydaktyczne nr 134, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, wydanie II zmienione, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 183-205
 • Konsekwencje stosowania rozwiązań informatycznych dla organizacji i zarządzania uniwersalnym bankiem, Zeszyt nr 36, red. nauk. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, ss. 132-138
 • Wykorzystanie serwisów internetowych w kształtowaniu wizerunku polskich banków wirtualnych, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. nauk. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, ss. 236-250
 • Ryzyko operacyjne w działalności banków, Informator Spółdzielczej Grupy Bankowej, Poznań 2003, nr 6/113, ss. 22-26
 • Ryzyko operacyjne w działalności banków, w: Ryzyko w działalności spółdzielczego sektora bankowego – jego minimalizacja i skutki, Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, Poznań 2003, ss. 14-24
 • Finansowe aspekty ryzyka operacyjnego w działalności banków, w: Zarządzanie finansami, Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Tom II, red. nauk. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, ss. 363-370
 • Bankowość elektroniczna w działalności banku komercyjnego, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. nauk. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, ss. 101-118
 • Znaczenie orientacji marketingowej w zarządzaniu bankiem, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. nauk. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, ss. 139-152
 • Determinanty przemian bankowej infrastruktury informacyjnej w Polsce, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Tom III: Bankowość, red. nauk. R. Szewczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ss. 113-120.
 • Nowe technologie we współczesnym banku, red. naukowy A. Janc, G. Kotliński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, stron 506
 • Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa informatycznego banku, w: Nowe technologie we współczesnym banku, red. nauk. A. Janc, G. Kotliński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, ss. 73-96
 • Kanały dystrybucji usług bankowości elektronicznej, w: Nowe technologie we współczesnym banku, red. nauk. A. Janc, G. Kotliński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, ss. 315-352
 • Funkcjonowanie banku wirtualnego, w: Nowe technologie we współczesnym banku, red. nauk. A. Janc, G. Kotliński, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Bonami, Poznań 2004, ss. 411-432
 • Bank i jego nowoczesna oferta – percepcja ze strony MŚP w świetle badań, w: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. nauk. A. Gospodarowicz, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, zeszyt nr 1035, Wrocław 2004, ss. 81-93
 • Wykorzystanie outsourcingu usług informacyjnych w działalności banków spółdzielczych (współautor A. Janc), w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, red. nauk. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, zeszyt 1068, ss.72-82
 • Systemowe i operacyjne uwarunkowania rozwoju zastosowań technologii teleinformatycznych w działalności banków spółdzielczych, w: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych, red. nauk. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, zeszyt 1068, ss.99-113
 • Postrzeganie banku i oferty jego usług przez małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie przedakcesyjnym (w świetle badań) (współautor Alfred Janc), w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. nauk. Aurelia Bielawska, Rozprawy i Studia T. (DCXLV) 571, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, ss. 389-404
 • Outsourcing usług informatycznych w bankowości, w: Kapitał, informacja, jakość, red. nauk. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, ss.73-80
 • Trudne ale ciekawe czasy, Gazeta Bankowa nr 7/2005, ss. 19
 • Dylematy ochrony użytkowników kart płatniczych w świetle aktualnych uregulowań prawnych w: Bankowość, red. M. Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, ss.267-274
 • Sistiema ochrany praw wladielcew platioznych kart w: Bankowskoje dielo w Polsze, redaktor naukowy Marian Żukowski, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, ss. 397-413
 • Model procesu innowacyjnego w bankowości, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. Elżbieta Niedzielska, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Zeszyt Nr 1134, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006, ss. 32-40
 • Wynik z prowizji w gospodarce finansowej banków działających w Polsce w latach 1998-2004, w: Bankowość, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, ss.239-246
 • Obrót bezgotówkowy w Polsce – wybrane uwarunkowania rozwoju w: Nauki ekonomiczne, Tom VI, red. nauk. Jacek Grzywacz, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2006, ss. 85-98
 • Wydatki na IT w polskich bankach, Rachunkowość Bankowa Nr 9/2006, ss. 57-64
 • The application of various IT solutions in modern universal banks w: Financial market in Poland Towards the innovation, red. nauk. Anna Szelągowska, Politechnika w Radomiu, Radom 2006, ss. 56-77
 • Uwarunkowania obiektywnej interpretacji sprawozdań finansowych banków, Rachunkowość Bankowa Nr 1, Warszawa 2007, ss.27-37
 • Reguły konstrukcji i interpretacji rachunku zysków i strat banku, Rachunkowość Bankowa Nr 3, Warszawa 2007, ss. 17-31
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. jako kluczowy pośrednik rozliczeniowy w polskim systemie finansowym w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. nauk. Anna Szelągowska, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007, ss. 231-260
 • The development of non – cash turnover in Poland – selected conditioning w: Banken in Mittelosteuropa im Spannungsfeld von Transformation und Innovation, red. nauk. Harald Zschiedrich, Uwe Christians, Rainer Hampp Verlag, Műnchen und Mering 2007, ss. 422-432
 • Wybrane uwarunkowania stosowania technologii informacyjnych w rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, w: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe Nr 455, Prace Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 50, Szczecin 2007, ss. 227-237
 • Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w analizie sytuacji finansowej banku, Rachunkowość bankowa Nr 6, Warszawa 2007, ss. 13-23
 • Wymogi wykorzystywania kart z mikroprocesorem w obrocie bezgotówkowym na przykładzie niemieckiego systemu GeldKarte, w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2007, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, red. nauk. T. Porębska-Miąc. H. Sroka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007, ss. 495-505
 • Marketingowy i finansowy wymiar relacji banku z klientami, w: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, red. nauk. M. Marcinkowska, St. Wieteska, Uniwersytet Łódzki, Difin, Warszawa 2007, ss. 441-450
 • Obrót bezgotówkowy w Polsce. Struktura i tendencje w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. nauk. L. Dziawgo, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, ss. 561-570
 • Rozwój gospodarczy a sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego w Polsce w: Gospodarka i finanse, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Szambelańczyk, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Zeszyt Nr 103, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 209-226
 • The Non-Cash Turnover in Poland – System Approach w: The Banking System in Poland, red. nauk. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008, ss. 329-342
 • Banking system in Poland in the process of popularization of non – cash turnover in Poland, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Scientific Journal Nr 499, Szczecin 2008, ss. 37-46
 • Bankowe rozliczenia pieniężne, red. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne, Zeszyt 216, Poznań 2008, 194 s.
 • Koncentracja działalności w polskim systemie bankowym w: Problemy polskiego systemu bankowego, red. A. Janc, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 111, Poznań 2008, ss. 127-144
 • Wybrane aspekty odrębności działalności innowacyjnej w instytucjach finansowych w: Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji, Zeszyty Naukowe NR 516, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu NR 13, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, ss. 271-280
 • Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle wyzwań narzuconych kryzysem zaufania do banków w: Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2009, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, ss.273-282
 • Budżet zadaniowy jednostek samorządu terytorialnego a zakres i formy usług bankowych w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 101-112
 • Obrót bezgotówkowy w Polsce na tle ewolucji technologii informacyjnych w bankowości w: Bankowość w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, ss. 397-416
 • Outsourcing w gospodarce finansowej banków komercyjnych praktyce w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka, Bankowość, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe NR 548, Ekonomiczne Problemy Usług NR 38, Szczecin 2009, ss. 321-328
 • Elektroniczne instrumenty płatnicze w: Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości, red. A. Iwańczuk, P. Marszałek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne nr 232, Poznań 2009, ss. 49-60
 • Usługi bankowości elektronicznej w: Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z bankowości, red. A. Iwańczuk, P. Marszałek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Materiały Dydaktyczne nr 232, Poznań 2009, ss. 151-160
 • Obrót bezgotówkowy w e-gospodarce i budowie społeczeństwa informacyjnego w: E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Patrycki, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009, ss. 473-477
 • Rynkowe uwarunkowania wdrażania IT w bankach spółdzielczych w: Banki spółdzielcze wobec wyzwań technologicznych i informacyjnych XXI wieku, red. K. Maderak, Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Warszawa 2009, ss. 47-54