Budynek B, pok. 111
tel. 61 856 95 78
adam.majchrzak@ue.poznan.pl


Obszary badawcze:

Polityka gospodarcza,

Polityka rolna,

Gospodarowanie ziemią rolniczą w UE

 

Economic policy,

Agricultural policy,

Agricultural land management in EU

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej. Absolwent specjalności Polityka i Gospodarka Żywnościowa (2004-2009), absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo (2006-2012) oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego. Doradca restrukturyzacyjny. Obszar zainteresowań badawczych: polityka gospodarcza, ekonomia czynnika ziemi, gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce i UE, polityka rolna UE i państw OECD, prawo rolne, rynek ziemi i jego otoczenie instytucjonalne, struktury agrarne w Polsce i krajach UE, restrukturyzacja przedsiębiorstw. Autor i współautor ponad 50 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskich władz ustawodawczych i wykonawczych. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Wybrane publikacje:

1. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63 (2), s. 93-102. On-line.

2. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm., Technological and Economic Development of Economy, on-line 13.02, s. 1-17. On-line.

3. Majchrzak, A., Stępień, S., 2016, Flows of rents as an economic barometer for agriculture: the case of the EU-27 w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 120-130.

4. Majchrzak, A., Czyżewski, B., 2016, Przedsiębiorca rolny w świetle znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), Tom XVIII Zeszyt 4, s. 167-171. On-line.

5. Majchrzak, A., 2015, Proces unifikacji struktur agrarnych w Unii Europejskiej po 2003 roku w: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa, s. 69-79.

6. Majchrzak, A., 2015, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

7. Majchrzak, A., 2014, Obrót gruntami rolnymi jako determinanta zrównoważonego rozwoju rolnictwa w: Józef St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, s. 106-127. On-line.

8. Majchrzak, A., 2014, Determinanty kształtowania struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu (Roczniki Naukowe SERiA), XVI/4, s. 176-183. On-line.

9. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2014, Regulations for the Polish agricultural land market compared with other EU member states: implications for market efficiency, Studia Ekonomiczne, 2, s. 175-195.

10.Majchrzak, A., 2013, Diversity of Agrarian Structures in EU Member States – Dynamic Approach, Economic Science for Rural Development, 32, s. 19-25.

11.Majchrzak, A., 2012, Prawno-ekonomiczne aspekty zmian przepisów o dzierżawie nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przegląd Prawa Rolnego, 1 (10), s. 123-149.

Wykaz wszystkich publikacji