Pracownicy

Dr Radosław Murkowski

Budynek B, pok. 118
tel. 61 856 95 67
e-mail: Radoslaw.Murkowski@ue.poznan.pl


Obszary badawcze:
Analiza danych w finansach
Procesy demograficzne w Europie
Administracja samorządowa i publiczna

Data analysis in finance
Demographic processes in Europe
Self-government and public administration

1. Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej.

2. Doktor nauk ekonomicznych, po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obroniłem w czerwcu 2015 rozprawę doktorską pod tytułem: „Potencjał życiowy ludności państw Unii Europejskiej w latach 1995 – 2009”.

3. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku ekonomia i studiów podyplomowych z rachunkowości oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunkach elektrotechnika i socjologia.

4. Samorządowiec, radny Rady Miejskiej w Sulechowie, pełniona funkcja zastępcy przewodniczącego rady.

 

Obszary zainteresowań badawczych: procesy demograficzne w Europie, statystyka, analiza danych, funkcjonowanie samorządu terytorialnego

 

Wybrane publikacje:

1. Murkowski R., 2012, Obciążenie demograficzne w Polsce, Wiadomości Statystyczne nr 5, Główny Urząd Statystyczny, s. 10 -27;

2. Murkowski R., 2012, Wiek emerytalny ludności w państwach Unii Europejskiej w kontekście obciążenia demograficznego i przeciętnego trwania życia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. s. 267 – 283;

3. Murkowski R., 2011, Ocena obciążenia demograficznego ludności Polski na lata 2010-2025, Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  s. 435 – 452;

4. Murkowski R., 2011, Potencjał życiowy ludności Polski w latach 1990-2009, w : Prace statystyczne i demograficzne, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  s. 39 – 61;

5. Murkowski R., 2013, Wiek emerytalny w Polsce w kontekście przemian struktury ludności według wieku, w: Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty finansowe, ekonomiczne i demograficzne, red. F. Chybalski E. Marcinkiewicz, Łódź: Politechnika Łódzka, 2013, s. 273 – 281;

6. Murkowski R., 2016, Ograniczenia ustawowe zadłużania się a wielkość zobowiązań jednostek samorządowych województwa lubuskiego w latach 2002 – 2015, Studia Lubuskie nr XII, PWSZ Sulechów, 2016, s. 47 – 69;

7. Murkowski R., 2017, Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, nr 6.

 

 

1. Assistant Professor in Chair of Economic and Local Government Policy

2. Doctor of Economics, dissertation under the title: “Life potential of European Union states in 1995 – 2009”

3. Graduate of the Poznan University of Economics in economy and postgraduate studies in accountancy and graduate of University of Zielona Góra in sociology and electrotechnics

4. Councilor of the municipality in Sulechów, deputy chairman of the municipal council

 

Research interests: demographic processes in Europe, statistics, data analysis, functioning of local government