Specjalność

Przedmioty na specjalności I-go stopnia

Plany są niczym, a planowanie jest wszystkim 

Dwight. D. Eisenhower


i dlatego warto studiować Strategie Biznesu …Z nami dowiesz się jak odkryć w sobie przedsiębiorcę i odkryć swój potencjał


  • Jak kreatywnie stworzyć innowacyjny biznes
  • Jak napisać biznes plan
  • Jak wycenić nieruchomość
  • Jak sporządzić umowę prawną
  • Jak uzyskać dofinansowanie na działalność
Kliknij by zobaczyć ścieżkę studiów 2018/2019Wybrane przedmioty ogólne i specjalnościowe prowadzone przez zespół dydaktyczny KPGS

 

SEMESTR  2

Nauka o przedsiębiorstwie: Przedmiot dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwija umiejętność oceny zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza przekazywana podczas zajęć zapewni, że studenci działając w przedsiębiorstwach będą mogli w większym stopniu uwzględniać realia branżowe i gospodarcze, a także złożoność procesów w przedsiębiorstwie.


 Analiza ekonomiczna: Uczestnicy zajęć poznają  jak oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz instytucji publicznej, jakie działania można podejmować dla wzrostu wyników finansowych podmiotu. Analiza ekonomiczna jest przydatna pracownikom działów finansowych, księgowości, kadrze zarządzającej, inwestorom. Uczestnicy zajęć będą mogli w praktyczny sposób oceniać sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, stworzyć plan finansowy przedsiębiorstwa, rozwiązywać problemy w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz rozwoju.


SEMESTR 3 - 4

Analiza strategiczna: Przedmiot umożliwia nabycie umiejętności praktycznej oceny sytuacji przedsiębiorstwa oraz wyszukania tych elementów otoczenia, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia dla działalności gospodarczej. Dzięki temu łatwiejsze będzie dobranie kluczowych zasobów niezbędnych dla sukcesu przedsiębiorstwa.

 

Dynamika systemów biznesowych: Zajęcia zapewniają wiedzę jak usprawniać działanie firmy lub instytucji (np. poprawić obsługę klienta, procesy produkcji, logistykę), dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów lub zwiększanie przychodów i zysków. 


Polityka konkurencji: Poszerzanie działalności przedsiębiorstw poza Polskę wymaga wiedzy na temat warunków działalności poza granicami (głównie na terenie Unii Europejskiej, ale też w wybranych krajach i regionach). Znajomość zasad ochrony konkurencji i świadomość praw konsumenckich pozwala na skuteczne działania.

 

Gospodarka regionalna:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw zależy od lokalnych (na terenie gminy i powiatu) i regionalnych (w województwie) warunków konkurowania: wiedza na ich temat jest konieczna, aby skorzystać z potencjału jaki zapewniają lokalne rynki produkcji i zbytu, a tym samym osiągnąć powodzenie w biznesie.

 

SEMESTR 5

 

Strategia i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych: zajęcia dostarczą wiedzy o rodzajach inwestycji, etapach procesu inwestycyjnego, dzięki czemu możliwa jest ocena opłacalności projektu inwestycyjnego, sporządzenie studium wykonalności, biznes planu, operatu szacunkowego.


Prognozowanie kursów walutowych i stóp procentowych w przedsiębiorstwie: zajęcia umożliwiają poznanie mechanizmów kształtowania kursu walutowego w krótkim i długim horyzoncie czasowym oraz mechanizmów kształtowania stopy procentowej ze wskazaniem roli władz gospodarczych. Pozwolą poznać mechanizmy  przewidywania i prognozowania kursu walutowego i stopy procentowej oraz określa znaczenie kursu walutowego i stopy procentowej dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa i gospodarki.


Strategie funkcjonalne: Funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga określenia kierunków działań zgodnie z funkcjonalnymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Dobór odpowiednich strategii pozwala na świadome i zaplanowanie postępowanie firmy prowadzące do poprawy jej sytuacji na rynku. Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z zasadami tworzenia i wdrażania strategii funkcjonalnych w produkcji, marketingu, zarządzania kadrami.


PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE DO WYBORU

 

Semestr 5


Analizy rynku metodami ilościowymi:  to przedmiot, który wprowadza studenta w środowisko  oprogramowania Statistica i SPSS oraz opracowania w ramach zajęć projektów praktycznego badania rynku według wymagań panujących w przedsiębiorstwach branżowych i zgodnie z jego zaleceniami.


Strategie marketingowe: to przedmiot, który zakłada realizację projektów edukacyjnych we współpracy z przedsiębiorstwami by zgodnie z ich potrzebami ukształtować treść praktycznego badania wybranego rynku i działań marketingowych i promocyjnych dla wybranych produktów i usług sprzedaży samochodów czy produkcji serów..


Strategia zrównoważonego rozwoju: to przedmiot który zakłada poznanie zagadnień relacji między sektorowej publiczno-prywatnych, wielu branż. W poszczególnych branżach produkcji i usług panują ustalone w praktyce reguły współpracy i prowadzenia biznesu i są one stymulatorem ważnych decyzji.


Rynki finansowe lokalnie i globalnie: to przedmiot, którego oferta wynika z wypełnienia luki dostrzeganej przez studentów, w ofercie programowej kierunku Ekonomia. Studenci wyrażają, zainteresowanie nie tyle gospodarką lokalną w wymiarze ogólnym, ale pozyskaniem kompetencji w obszarze reguł transferów, zapłaty, inwestycji finansowych panujących w danej lokalnej gospodarce na świecie. Przedmiot jest prowadzony przez pracownika kierunku FiR.


Zarządzanie projektami: to kompendium wiedzy zarządzania projektem objęte strukturą zagadnień PRINCE2 - skuteczne zarządzanie projektami, Office of Government Commerce, TSO, London 2006. Przedmiot daje możliwość sprawdzenia umiejętności zarządzania projektem jest także i testem tych umiejętności.

 

Semestr 6


Metody wyceny przedsiębiorstw: zakup i sprzedaż przedsiębiorstw, oraz określanie wartości łatwo i trudno wymiernych składników wymaga zastosowania sprawdzonej metodologii działania i kalkulacji wartości oraz ryzyka.Przedmiot umożliwia poznanie i zastosowanie w przykładach tych rozwiązań.


Gospodarka sektorów kreatywnych: oferuje możliwości oparte o zasady niespotykane w innych sektorach i nietypowe. To także obszar zagadnień który należy dziś do najbardziej obiecujących obszarów biznesu, gdzie liczy się pomysł i jakość. Strategia rozwoju branż kreatywnych wiąże się z pytaniami jak wejść do sektora kreatywnego biznesu, jak produkować i sprzedawać, kreować popyt, i jakie koszty rejestrować.


Strategie smart city: nowoczesne miasto i nowoczesny biznes są wyzwaniem dzisiejszych działań w biznesie. Jak odnaleźć popyt i sprzyjające warunki dla biznesu w smart środowisku, które daje więcej możliwości niż myślisz.


Ekonomia wymiany handlowej: w wymiarze lokalnym i międzynarodowym wymaga poznania zasad rozliczeń, kontroli i audytu. Dowiesz się tu jakie reguły handlu panują dziś na rynkach i jak unikać ryzyka, gdzie i co sprzedawać, jak konkurować.


Założenie i prowadzenie własnej firmy: to przedmiot który obejmuje reguły prawne i ekonomiczne działalności przedsiębiorczej ale pozwala odkryć w sobie przedsiębiorcę i swój potencjał w budowaniu strategii biznesu.