1. Sukcesy reprezentantów SKN Pecunia Moderna na konferencji SIGMA Maraton


Podczas odbywającej się w dniach w dniach 2–4 grudnia 2015 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA Maraton organizowanej pod patronatem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego cztery duety studentów, złożone z przedstawicieli SKN Pecunia Moderna, działającego przy Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, wygłosiły referaty nt.:

  1. „Kreatywna rachunkowość w sprawozdawczości spółek giełdowych”,
  2. „Wpływ deregulacji i postępu technologicznego na ewolucję zawodu księgowego”,
  3. „Uprawnienia do emisji CO2 jako element sprawozdania finansowego spółek z sektora energetycznego”,
  4. „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jako wyzwanie dla współczesnej teorii i praktyki rachunkowości”.
Jury spośród wystąpień 2 najwyższe lokaty przyznało reprezentantom koła naukowego Pecunia Moderna. Wystąpienie A. Puszcz i F. Garbacz nt. „Uprawnienia do emisji CO2 jako element sprawozdania finansowego spółek z sektora energetycznego” zajęło pierwsze miejsce, natomiast prelekcja M. Bogacza i M. Doliwki pt. „Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jako wyzwanie dla współczesnej teorii i praktyki rachunkowości” - drugie.

Pierwsze miejsce w konkursie referatów, to nie jedyny sukces na Konferencji Anny Puszcz oraz Filipa Garbacza – para również zajęła 1 miejsce w pierwszej części konkursu case study z zakresu podatków organizowanym przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych


2. Grant badawczy w ramach VII edycji Konkursu NBP dla mgra Marcina Flotyńskiego


Mgr Marcin Flotyński (doktorant II roku Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, na Wydziale Ekonomii), otrzymał grant badawczy w ramach VII edycji Konkursu NBP. Zgłoszony wniosek pt. "Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro – analiza ilościowa", został zaakceptowany jako jeden z ośmiu przyjętych do sfinansowania.

Wniosek naszego Doktoranta został wyłoniony z kilkudziesięciu aplikacji z całej Polski.

Realizacja grantu NBP przewidziana jest 18 miesięcy.


3. Obrona pracy doktorskiej mgr. Błażeja Dudkiewicza


W dniu 11 grudnia br. (piątek) o godz. 8:45, w sali 236 Gmachu Głównego, odbyła się obrona pracy doktorskiej mgr. Błażeja Dudkiewicza pt. Stabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego i instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej, prof. zw. UEP

W dniu 15 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Ekonomii postanowiła wyróżnić pracę, co jest dodatkowym sukcesem doktoranta.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi!!!