prof. em. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. UEP

 1. Rozwój rynku funduszy wspólnego inwestowania w Polsce, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr K. Gabryelczyk), realizacja 04-12.2005
 2. Integracja rynków kapitałowych w świetle warunków jednolitego rynku europejskiego, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr T. Kowalak), realizacja 28.02.2005 - 27.05.2005
 3. Niezależność banku centralnego a spójność polityki pieniężnej i fiskalnej, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Skopowski), realizacja 12.04.2006 - 11.03.2007
 4. Ocena możliwości połączenia analizy technicznej i analizy dyskryminacyjnej w celu prognozowania zmian cen akcji na GPW w Warszawie, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr D. Wiśniewska), realizacja do 16.10.2008
 5. Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce i jego funkcje ekonomiczne, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr H. Morawska)
 6. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej,projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Wiśniewski), realizacja 16.04.2007 - 21.04.2009
 7. Polityka cen transferowych i jej wpływ na wierny i rzetelny obraz sprawozdania finansowego podmiotów powiązanych, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr S. Grenda), realizacja 09.2010-07.2012
 8. Ocena reakcji inwestorów w świetle hipotezy efektywności rynkowej, projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr E. Filipowicz), realizacja 05.2011-05.2013
 9. Wycena opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku z uwzględnieniem wskaźnika odejść projekt badawczy promotorski MNiSzW (mgr M. Łukowski), realizacja 03.2013-03.2015

 

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

 1. Zarządzanie długiem Skarbu Państw, projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW, realizacja 09.2008-09.2010

 

dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP

 1. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (the Kosciuszko Foundation), kategoria Post-doctoral Fellowship, edycja 2006-2007; Nowy Jork, USA, kwiecień 2006

 2. Stypendium Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kategoria Junior, edycja 2004-2005, Warszawa, styczeń 2004

 3. Perspektywy rozwoju rynku funduszy hedgingowych w Polsce na tle rynków dojrzałych, projekt badawczy własny MNiSzW, realizacja 02.2008-02.2010
 4. Mutual fund performance persistence in emerging markets: case of Polandw ramach programu British-Polish Young Scientists Programme finansowanego przez British Council i MNiSzW; edycja 2008-2009, realizacja w trakcie pobytu w LSE, FMG, 07-08.2008
 5. Cechy polskich funduszy inwestycyjnych a ich stopy zwrotu, projekt badawczy habilitacyjny MNiSzW, data realizacja 10.2009-10.2012
 6. Stypendium naukowe MNiSW dla wybitnego młodego naukowca, realizacja 11.2011-10.2014

 

dr Tomasz Szubert

 1. Uwarunkowania i konsekwencje decyzji życiowych ludności na przykładzie Wielkopolski, Grant NCN, realizacja 20.08.2014 - 19.08.2018
 2. Wpływ digitalizacji gospodarki na umiejętności, kwalifikacje i relacje na rynku pracy, realizacja 1 marca 2019 - 31 sierpnia 2020. Jednostka finansująca: Komisja Europejska (Call VP 2018/004 Employment, Social Affairs & Inclusion). Projekt międzynarodowy, uczestnicy: International Business School w Budapeszcie, Uniwersytet w Salento (Włochy), Poznan University of Economics and Business, Jade University of Applied Sciences (Niemcy), University of West Attica (Grecja), kilka przedsiębiorstw oraz związków zawodowych z ww. krajów; Osoby realizujące na UEP: dr hab. Agnieszka Ziomek, dr Tomasz Szubert.

dr Marcin Flotyński

 1. Grant badawczy w ramach VII edycji Konkursu NBP. Zgłoszony wniosek pt. Normy płynnościowe Bazylei III a zyskowność i wycena banków w strefie euro – analiza ilościowa
 2. Stypendium Doktoranckie Fundacji NBP 

mgr Marcin Bielicki
 1. Projekt badawczy PRELUDIUM pt. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja - grant NCN, realizacja 2019-2021
 2. Projekt badawczy ETIUDA pt. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital - stypendium doktoranckie NCN, realizacja 2019-2020
 3. Stypendium Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kategoria Junior Research Award, realizacja 2018-2019

dr Sylwia Grenda

 1. Stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego, realizacja 12.2010-07.2011


dr Urszula Ziarko-Siwek

 1. Stypendium Naukowe przyznane przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, 29 czerwca 2004 

Projekty badawcze w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości:

 1. Klasyfikacja i dystrybucja funduszy inwestycyjnych otwartych z zastosowaniem uczenia maszynowego i robo-doradztwa, kierownik zespołu: dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP, członkowie: dr Małgorzata Szczyt i dr Marcin Bartkowiak z Katedry Matematyki Stosowanej, WIGE
 2. Tokenizacja instrumentów finansowych i płatniczych. Aspekty rynkowe i regulacyjne, kierownik zespołu: dr Hanna Kołodziejczyk, członkowie: dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP i dr Klaudia Jarno