Autorstwo

 1. Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne, Difin, Warszawa 2012, ss. 440
 2. Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. 2 poprawione i uaktualnione, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, ss. 328 (wyd. 1, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, ss. 270)
 3. Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 416

Redakcja

 1. Inwestycje finansowe, wyd. 2  zmienione i uzupełnione, red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, ss. 264 (wyd. 1, 2007, ss. 260)
 2. Private asset and wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009, ss. 391
 3. Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 222
 4. Nowe usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006, ss. 170

Tłumaczenie

 1. Herbert B. Mayo, Inwestycje, przekład K. Perez i M. Łukowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2014, ss. 785


Artykuły naukowe (od pozycji najnowszych po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych)

 1. Ewolucja regulacji prawnych i zmiany wielkości rynku funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej, w: Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 1 (53), 2018, ss. 77-99 (współautor G. Borowski)
 2. Polish absolute return funds and stock funds. Short and long term performance comparison, "Folia Oeconomica Stetinensa", 2014, vol. 14, nr 2, p. 179-197
 3. Bitcoin - wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości (współautor M. Urbaniak), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt nr 4, Poznań 2013, s. 163-180
 4. Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, "Finanse", 2012, nr 1, s. 81-113
 5. Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację, "Bank i Kredyt", 2011, vol. 42, nr 6, s. 85-124
 6. Fundusze hedge a bezpieczeństwo, spójność i stabilność rynku finansowego na świecie, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt nr 2, Poznań 2011, s. 306-322
 7. Analyzing short-term persistence in Polish mutual funds performance, w: Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, red. E. Kaynak, T.D. Harcar, "Advances in Global Management Development", vol. XX. 2011, s. 157-164
 8. Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i ich przydatność dla polskich funduszy akcji, w: Rynek finansowy w okresie zaburzeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, ZN UEP nr 202, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 94-120
 9. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar finansowy, red. W. Czternasty, ZN UEP nr 207, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 184-202
 10. Persistence in Polish mutual fund performance before and during the financial crisis, w: Euroconference 2011: Crisis and recovery in emerging markets, Society for the Study of Emerging Markets, Izmir 2011, Materiały konferencyjne, s.155
 11. Analyzing short-term persistence in Polish mutual fund performance, w: Global Fiancial Crisis and Future of Capitalism, Poznań 2010, Materiały konferencyjne, Global Finance Association, publikacja w formie CD ROM, s. 1-13
 12. Cechy funduszy hedgingowych a ich funkcjonowanie w dobie kryzysu finansowego, w: Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, ZN UEP nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 240-252; www.e-wydawnictwo.ue
 13. Fundusze managed futures jako przykład strategii funduszy hedgingowych (współautor J. Truszkowski), w: Rynek finansowy w erze zawirowań, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS w Lublinie, Lublin 2009, s. 195-206
 14. Czynniki determinujące napływ kapitału do funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Współczesne problemy rynku pieniężnego i kapitałowego. Teoria i praktyka, red. K. Gabryelczyk, E. Gruszczyńska-Brożbar, Zeszyty Naukowe nr 113, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 15. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a wzrost gospodarczy, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008
 16. Celowość inwestowania w polskie fundusze akcji – analiza empiryczna, (współautor J. Trusz-kowski), w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, red. S. Buczek, A. Fierla, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008, (udział własny 70%), s. 241-253
 17. Wzrost gospodarczy a rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 251-260
 18. Spójność polskich funduszy inwestycyjnych z instytucjami wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej, w: Pogłębianie integracji europejskiej w kontekście poszerzenia wspólnoty, red. B. Gruhman, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 115-149
 19. Struktura rynku instytucji wspólnego inwestowania w strefie euro, w: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 165-191
 20. Wielkość polskich funduszy inwestycyjnych a napływ kapitału - analiza empiryczna, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości, Tom I, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 385-394
 21. Wyniki inwestycyjne a napływ kapitału do polskich funduszy inwestycyjnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Zeszyt Naukowy US nr 462, Tom I, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 503-510
 22. Podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Teoretyczne podstawy polityki gospodarczej, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006,s. 173-198
 23. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych a koniunktura gospodarcza w Polsce, w: Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. M. Mocek, Katedra Badań Marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 143-156
 24. Bariery podatkowe inwestowania w fundusze inwestycyjne w Unii Europejskiej, w: Współczesne problemy Finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, Tom I, red. K. Znaniecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 317-328
 25. Efekt przetrwania i wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, (red. K. Jajuga), Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 176-184
 26. Rozwój rynku polskich funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w: Ban-kowość, finanse, ubezpieczenia i rynki kapitałowe w dobie integrującej się Europy. Rynki Kapitałowe, (red. W. Bień), Monografie i opracowania naukowe, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005, s. 139-148
 27. Profitability of investment funds in Poland, w: Economy in its theory and practice. Problems, solutions, cases. Proceedings of Lubniewice 2003 and Lubniewice 2004, (red. A. Janc, R. I. Zalewski), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 143-156
 28. Rola funduszy zbiorowego inwestowania w gospodarce, w: Rynek usług finansowych a rozwój gospodarki. Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury, (red. J. Garczarczyk), materiały konferencyjne, Konferencja naukowa Poznań – Trzebaw, 15-16 czerwca 2005, s. 1-10
 29. Performance of Polish mutual funds and its predictability: an empirical analysis, w: Money talks. Business, Banking and Finance in Emerging Markets, (red. D. Zarzecki), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 (płyta CD), s. 1-32
 30. Fundusze inwestycyjne jako emitenci na rynku papierów wartościowych w Polsce, w: Funk-cjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego, (red. W. Przybylska – Kapuścińska), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005, s. 242-271

Materiały dydaktyczne

 1. Portfel inwestycyjny, wyd. 2 zmienione i poprawione (współautor J. Truszkowski), MD nr 259, Wydawictwo UEP, Poznań 2011, ss. 197
 2. Fundusze inwestycyjne, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, MD nr 257, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, ss. 133
 3. Portfel inwestycyjny (współautor J. Truszkowski), wyd. 1, MD nr 243, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010, ss. 192
 4. Fundusze inwestycyjne, wyd. 1, MD nr 215, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, ss. 134
 5. Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, MD nr 222, (współautor E. Gruszczyńska-Brożbar, U. Ziarko-Siwek), wydanie drugie poprawione i poszerzone, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008
 6. Instrumenty rynku kapitałów pieniężnych, MD nr 129, (współautor E. Gruszczyńska-Brożbar, U. Ziarko-Siwek), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003


Rozdziały monografii (od pozycji najnowszych po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych)

 1. Hedge fund strategies, w: Financial Engineering: Methods and Cases / Kliber Paweł (red.), 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ss. 201-235
 2. System bankowy w Meksyku (współautor W. Przybylska-Kapuścińska, udział własny 90%), w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K. Solorz, ZAPOL, Szczecin 2012, s. 273-297
 3. Exchange Traded Funds (współautor T. Miziołek), w: Inwestycje finansowe II, red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 107-134
 4. Zagraniczne fundusze inwestycyjne, w: Inwestycje finansowe II, red. K. Perez, U. Ziarko-Siwek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 135-170
 5. Tradycyjne fundusze inwestycyjne, w : Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 161-194
 6. Alternatywne fundusze inwestycyjne, w : Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 195-224
 7. Fundusze inwestycyjne, w: Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 139-180
 8. Firmy asset management, w: Pośrednictwo finansowe w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 181-212
 9. Wealth management (współautor M. Kurek, M. Nowak, A. Pacanowska), w: Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 15-41
 10. Asset management (współautor M. Tomicki), w: Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 42-82
 11. Exchange Traded Funds, w: Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 229-253
 12. Inwestycje w diamenty, w: Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 107-133
 13. Zagraniczne fundusze inwestycyjne, w: Inwestycje finansowe, red. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007, s. 31-54
 14.  Fundusze inwestycyjne, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 132-168
 15. Fundusze inwestycyjne w Polsce, w: Instytucje rynku finansowego w Polsce, red. A. Szelągowska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007

Wykłady na zaproszenie krajowych i zagranicznych instytucji naukowych

 1. Wysokie opłaty za zarządzanie bez związku z wynikami funduszy inwestycyjnych otwartych. Przypadek Polski – wykład plenarny otwierający Ogólnopolską Konferencję naukową Finanse – Statystyka – Badania empiryczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 24.10.2018 
 2. Dalszy rozwój rynku funduszy inwestycyjnych. Perspektywa prawna, podatkowa i ekonomiczna – wykład plenarny otwierający Ogólnopolską Konferencję naukową Finanse – Statystyka – Badania empiryczne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 26.10.2016
 3. Big Data in Finance, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, WIGE, konferencja "Metody ilościowe w ekonomii", 27.11.2014 
 4. Determinants of the development of Polish mutual fund market, Columbia University, School of International and Public Affairs, The East Central European Center, Nowy Jork 2007