1. Rentowność jako determinanta inwestycji banków komercyjnych w instrumenty polskiego rynku pieniężnego, w: Rynek finansowy. Debiuty ekonomiczne, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 83-98
 2. Profitability as the determinant of investments in money market instruments in Poland, w: Research of contemporary economic issues by young economists. Proceedings of Lubniewice 2001, red. R.I. Zalewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 186-193
 3. Wpływ polityki stóp procentowych na nadpłynność sektora bankowego w Polsce(współautor: M. Jaremko), w: Polityka pieniężna i rynek, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 26, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 49-68
 4. Refleksje nad płynnością banku komercyjnego i sektora bankowego, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz, R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, nakładem CeDeWu, Gdańsk-Jurata 2003, s. 401-410
 5. Interest rates policy and over-liquidity of Polish banking system (współautor: M. Jaremko), w: Research of contemporary economic issues by young economists. Proceedings of Lubniewice 2002, red. M. Kokocińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 167-174
 6. Papiery komercyjne w Polsce i Unii Europejskiej - aspekty prawne emisji i obrotu, w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, Tom IV, Rynki finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 229-236
 7. Rola transformacyjna banków a ich płynność przedmiotowa i podmiotowa, w: Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 52, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 148-168
 8. Stopy procentowe a wielkość i struktura zadłużenia gmin w Polsce w latach 1999-2004, w: Stopy procentowe a gospodarka. Dylematy Unii Gospodarczej i Walutowej, red. J. L. Bednarczyk, Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2006, s. 296-307
 9. Możliwości zadłużania się gmin w Polsce w świetle ograniczeń prawnych, w: Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego, red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2006, s. 413-421
 10. Rynek dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Zastosowana klasyfikacja papierów wartościowych, w: Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wolters Kluwer , Kraków 2007, s. 49-51, 251-277
 11. Zadłużenie gmin w Polsce w latach 1999-2005 – stan i przyczyny, w: Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 80, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 207-225
 12. O potrzebie utworzenia powszechnego systemu oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (współautor: W. Przybylska-Kapuścińska), w: Strukturalne reformy finansów publicznych w Polsce i Europie, red. J. Węcławski, Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Zeszyt Naukowy nr 1/2007, Łódź 2007, s. 85-95
 13. Wykorzystanie metody analizy okresowej (duracji) do oceny ryzyka kredytowego, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2007, Poznań 2007, s. 153-163
 14. Współczesna polityka pieniężna – instrumenty (współautor: M. Skopowski), Materiały dydaktyczne nr 204, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, ss. 135
 15. Determinanty zadłużenia gmin w Polsce, w: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska-Marczak, K. Kietlińska, Difin, Warszawa 2007, s. 556-564
 16. Możliwości i cele tworzenia zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, tom II, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 471, Ekonomiczne problemy usług nr 11, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 290-298
 17. System Rezerwy Federalnej(i inne wybrane hasła), w: Ekonomia od A do Z, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 462
 18. Determinanty zdolności kredytowej gmin w Polsce, w: Główne uwarunkowania i bariery naprawy finansów publicznych. Aspekty prawne i ekonomiczne, red. A. Pomorska, J. Głuchowski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007, s. 403-412
 19. Sezonowość zadłużenia samorządów w Polsce – próba modelowania, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. A. Szewczuk, B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 489, Szczecin 2008, s. 452-460
 20. Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa a finansowanie zwrotne działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 500, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 265-273
 21. Zmiany w sposobie oprocentowania obligacji komunalnych w Polsce, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 170-178
 22. Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako innowacyjny sposób wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Współczesne wyzwania miast i regionów, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 235-248
 23. Wskaźniki finansowe jako wyznaczniki wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w świetle analizy dyskryminacyjnej, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse Publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547, Szczecin 2009, s. 259-266
 24. Współczesna polityka pieniężna – instrumenty (współautor: M. Skopowski), Materiały dydaktyczne nr 240, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, ss. 135
 25. Analiza dyskryminacyjna jako narzędzie szacowania ocen wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego – przegląd badań i próba aplikacji w Polsce, w: Wielowymiarowa analiza danych gospodarczych – metody i zastosowania, red. D. Appenzeller, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 124, Poznań 2009, s. 143-162
 26. Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Poznań 2010, s. 336-346
 27. Ocena zdolności kredytowej gmin województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w świetle metod wielowymiarowej analizy porównawczej, w : Rozwój lokalny i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 31/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 191-200
 28. O możliwości zastosowania syntetycznego miernika zdolności kredytowej gminy w procesie kredytowania jednostek samorządu terytorialnego - przykład gmin województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, w: Bankowość detaliczna: idee - modele - procesy, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 124, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 219-234
 29. Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako najistotniejszy wyznacznik ich ratingu kredytowego w świetle metod dyskryminacyjnych, w: Mikroekonometria w teorii i praktyki, red. B. Batóg, I. Markowicz, Rozprawy i Studia Nr 795, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 167-178
 30. Ocena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011, ss. 240
 31. Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Zadłużenie Polski, red. G. Gołębiowski. Z. Szpringer, Studia BAS, nr 4(28)/2011, s. 153-182 
 32. Sytuacja finansowa gmin i miast na prawach powiatu w Polsce w okresie kryzysu, w: Rynek finansowy w okresie zaburzeń, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zeszyty Naukowe nr 202, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 77-93
 33. Wyznaczniki sytuacji finansowej gminy - ocena istotności za pomocą analizy skupień, w: Nauki o finansach - Financial Science, Nr 4(9)/2011, red. M. Łyszczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 215, Wrocław 2011, s. 110-119
 34. Zadłużenie miast i ich zdolność do finansowania inwestycji samorządowych - przypadek miast-gospodarzy Mistrzostw UEFA 2012, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, red. T. Famulska, A. Walasik, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 108, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 262-269
 35. Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej (współautor: M. Skopowski), Materiały dydaktyczne nr 266, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, ss. 156
 36. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian, Analizy BAS nr 21 (88) / 2012, Kancelaria Sejmu, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak
 37. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - analiza dynamiczna, w: Zarządzanie i Finanse, cz. 3, Nr 2/2013, s. 454-464
 38. Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2013, ss. 228
 39. Tendencje w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce na podstawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/2014, s. 175-193, współautor: D. Wiśniewska
 40. Dług samorządowy i jego limity w świetle wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Finanse Komunalne nr 4/2014, s. 20-29
 41. Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej (współautor: M. Skopowski), Materiały dydaktyczne nr 284, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014, ss. 162
 42. Obligacje projektowe – nowy instrument finansowania przedsięwzięć PPP w formule project finance na poziomie międzynarodowym i krajowym, w: Partnerstwo publiczno-prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak, Studia BAS, nr 3(39)/2014, s. 139-157, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak
 43. Wieloletnie prognozy finansowe jednostek samorządu terytorialnego a wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące ich założeń makroekonomicznych, w: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 177-188
 44. Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse - praktyczne rozwiązania, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 224
 45. Rola salda pierwotnego w stabilizowaniu długu publicznego w krajach członkowskich strefy euro w latach 1999-2013, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości - aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 159-170, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak
 46. Citizens' trust in local self-government on the example of Poland, w: Challenges, Research and Perspectives - Trust in social, economic and financial relations, red. G. Hofbauer und Kollegen, Uni-edition, Berlin 2015, s. 85-95
 47. Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce - próba oceny, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3/2015, s. 321-334
 48. Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym. Studium przypadków, red. T. Gabrusewicz, K. Marchewka-Bartkowiak, M. Wiśniewski, CeDeWu, Warszawa 2015, ss. 234
 49. Wpływ wybranych aspektów polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na ich rozwój - próba oceny na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich, w: Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(62)/2015, s. 25-43, współautor: N. Łukaszewska
 50. Obligacje społeczne - nowy instrument finansowania zadań społecznych, w: Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Studia Bas nr 4(44)/2015, s. 205-222, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak 
 51. Planowanie finansowe w zarządzaniu długiem samorządowym - analiza dynamiczna na przykładzie województw samorządowych, w: Studia i Prace - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, nr 2(26)/2016, s. 105-116 
 52. Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1/2016, s. 181-195 
 53. Klasyfikacja i kwantyfikacja ryzyka portfelowego w zarządzaniu długiem samorządowym w Polsce, w: Finanse nr 1/2016, s. 155-179
 54. Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce, w: Studia BAS (Biura Analiz Sejmowych), nr 1/2017, s. 87-107 (współautor: I. Musiałkowska)
 55. Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska, w: Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol. 51, no 4, s. 347-355
 56. Perspektywy finansowania zadań samorządu terytorialnego w Polsce za pomocą obligacji zielonych, w: Infos – Zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 15(236)/2017, s. 1-4 (współautor: J. Zieliński)
 57. Perspektywy finansowania zadań samorządu terytorialnego w Polsce za pomocą obligacji zielonych, w: Studia BAS (Biura Analiz Sejmowych), nr 4(52)/2017, s. 101-120 (współautor: J. Zieliński)
 58. Zastosowanie mechanizmu obligacji społecznych w finansowaniu zadań ekonomii społecznej w Polsce, w: Polityka społeczna, nr 4/2018, s. 18-25 (współautor: R. Necel)
 59. Innovative bonds in financing public tasks, w: Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb, nr 2/2018, s. 59-72
 60. Social impact bond as a financial instrument, w: Financial Sciences. Nauki o Finansach, nr 4/2018, s. 102-117 
 61. Green bonds as an innovative sovereign financial instrument,w: Economics and Law. Ekonomia i Prawo, nr 1/2019, s. 83-96 (współautor: J. Zieliński)
 62. Obligacje w finansowaniu zadań publicznych - mechanizmy tradycyjne i nowoczesne, CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 260
 63. Prospects for implementation of social impact bonds in Poland – an example of an intervention on the labour market, w: Problemy Polityki Społecznej, nr 1/2019, s. 67-83 (współautor: R. Necel)

Opinie

 1. Opinia dotycząca konstrukcji indywidualnego wskaźnika zadłużenia samorządów terytorialnych w kontekście uwag zgłaszanych przez JST dla Komisji Finansów Publicznych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, listopad 2012, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak
 2. Opinia merytoryczna na temat rządowego projektu ustawy o obligacjach (druk 2735) dla Komisji Finansów Publicznych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, październik 2014
 3. Opinia na temat wpływu wprowadzenia podatku bankowego na działalność banków i na sytuację ich klientów (w tym czy podatek został przerzucony na klienta) od chwili ustawowego wprowadzenia tego podatku oraz wpływów budżetowych z tytułu podatku bankowego, na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, grudzień 2016, współautor: K. Marchewka-Bartkowiak