2003

Organizacja odpowiedzialności w rachunkowości, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości, pod red. S. Sojaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003


2005

Odpowiedzialność organów zarządzających korporacją a odpowiedzialność społeczna korporacji, w: Rachunkowość w warunkach Unii Europejskiej, pod red. W. Gabrusewicza, Wydawnictwo ZMP M-DRUK, Poznań 2005.

Próba objaśnienia roli rachunkowości w społecznej odpowiedzialności korporacji, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rada Naukowa, SKwP, Warszawa 2005, Tom 29(85).

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w dobie globalizacji a teoria accountability, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 11/2005, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.


2006

Obszary odpowiedzialności podmiotów publicznego zaufania w świetle teorii accountability, w: VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów, Sopot 2006.

Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego, w: Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim, pod red. A. Kameli-Sowińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2006.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie wyceny według wartości godziwej, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rada Naukowa, SKwP, Warszawa 2006, Tom 33(89).

Współczesna nauka rachunkowości i problem odpowiedzialności w jej zakresie, w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych, pod red. T. Kiziukiewicz, AR Szczecin, Szczecin 2006.

Nadzór korporacyjny - główne zagadnienia oraz kierunki zmian, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 5/2006, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

Etyka i moralność w zarządzaniu finansami korporacji, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 10/2006, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta w świetle aktualnych uregulowań prawnych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 11/2006, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006.


2007

Standardy etyki i odpowiedzialności dla sektora non-profit, w: Etyka w procesie kształcenia i gospodarowania, pod red. A. Kameli-Sowińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2007.


2008

Syntetyczna ocena zmian corporate governance w świetle współczesnych zasad odpowiedzialności społecznej, w: Gospodarka-rynek-przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjonowania, pod red. M. Sławińskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2008.

Próba syntetycznej prezentacji wyników testu przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskich przedsiębiorstwach, w: Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rada Naukowa, SKwP, Warszawa 2008, Tom 47(103)

Cykl artykułów na temat Etyka w biznesie, Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo C. H. Beck – 10 artykułów

Cykl artykułów na temat Nadzór korporacyjny; Monitor Rachunkowości i Finansów, Wydawnictwo C. H. Beck – 8 artykułów


2009

Paradygmat wyceny wartości ekonomicznej w rachunkowości – wartość godziwa a kryzys finansowy, w: Czy to kryzys, czy recesja?, pod red. A. Kameli-Sowińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań 2009.

Współczesne dylematy systemu rachunkowości – przyczynek do dyskusji, [w:] rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, ZPW „M-DRUK, Poznań 2009.


2010

Problem wyceny składników sprawozdania finansowego spółek kapitałowych w sytuacji kryzysu finansowego, - w druku – zeszyt Naukowy UE pod red. E. Gruszczyńskiej – Brożbar, Poznań 2010.

Wartość godziwa w systemie rachunkowości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXII – zeszyt 1, 2010.

Teoria zrównoważonego rozwoju gospodarczego a teoretyczne założenia systemu rachunkowości, UEP – w przygotowaniu.

The principle of a true and fair presentacion to the proces of harmonisation of accouting, ZN UEP, red. J. Samelak, Poznań 2010 – w druku.

Rachunkowość zaawansowana – współautor, wyd. WSHiR, III tomy, Poznań 2010, moje rozdziały:

- Skonsolidowane sprawozdania finansowe

- Rachunkowość sektora publicznego

- Controlling i jego narzędzia

Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, CH Beck, Warszawa 2010.

Rola systemu współczesnej rachunkowości w teorii zrównoważonego rozwoju, w: Dylematy współczesnej rachunkowości, Zeszyt Naukowy nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s. 28-37

 

2011

Wyzwania stawiane biegłym rewidentom
w okresie kryzysu finansowego – wycena i usługi śledcze / Gabrusewicz Tomasz. // W : Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych / red. W. Gabrusewicz - Poznań : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2011. S. 27-43 - Summ. - Bibliogr. ISBN 987-83-61287-11-7

Pomiar w zrównoważonym rozwoju - w poszukiwaniu wspólnej koncepcji / Gabrusewicz Tomasz. // W : Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar finansowy - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 7-19 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-645-3

Wycena wartości pieniądza i pracy w systemie rachunkowości. Na marginesie prac M. Dobija / Gabrusewicz Tomasz. // W : Rynek finansowy w okresie zaburzeń - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), 2011. S. 165-178 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-637-8

(red) Finanse i Rachunkowość Budżetowa, Studium Przypadku, UE w Poznaniu, Poznań 2011

 

2012

Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju / Gabrusewicz Tomasz. // W : Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2012. S. 81-87 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7875-006-2

Rachunkowość odpowiedzialności społecznej -  próba zdefiniowania, UEP,

Rachunkowość transakcji zabezpieczających - istota, cel, pomiar - KIBR, Poznań 2012, s. 40-67, Bibliogr. ISBN 978-83-61287-11-7

(red) Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku, CeDeWu, Warszawa 2012, - Bibliogr. ISBN 978-83-7556-489-1

ACCOUNTING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT – FINDING A COMMON CONCEPT FOR VALUE MEASUREMENT, Masaryk Conference 2012, ISBN 978-80-905243-3-0


2013

Informacja społecznie użyteczna w rachunkowości [w: red. A. Karmańska], Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy - polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7378-862-6

Sustainability accounting - definition and trends, [w:] Finance and Accountancy for Sustainable Development . Sustainable Finance, Prace UE we Wrocławiu,ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-378-6 

Rachunkowość, Finanse, Audyt i Kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego, (red. z K. Marchewka - Bartkowiak, M. Wiśniewski), CeDeWu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7556-596-6

Wartość w zrównoważonym rozwoju, Nauki o finansach, 4(17)/2013, współautor W. Przybylska-Kapuścińska

 

2014

Kategoria wartości w nauce rachunkowości, ZN UEP, Czasopismo Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, no. 2 (263)

Zdolność systemu rachunkowości w zakresie zaspokajania potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, ZN UE we Wrocławiu - w druku

Rachunkowość zabezpieczeń jako narzędzie minimalizacji ryzyka - Zjazd Katedr Finansów - w recenzji

Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego, Studia prawno ekonomiczne, TOM XCI/2/2014

Stosowanie wyceny według wartości godziwej jako optymalnej metody wyceny według polskich i międzynarodowych uregulowań rachunkowości - w recenzji, WSB Gdańsk

(red.) Rachunkowość budżetowa - studium przypadku - CeDeWu - w druku

(red.) SOEP - Finanse i rachunkowość w zrównoważonym przedsiębiorstwie - w druku

SOEP - zrównoważona rachunkowość w rachunkowości zarządczej - w druku

 

2019

Wiedza i innowacje jako stymulanty wyrostu gospodarczego i rozwoju biznesu, Redakcja naukowa: T. Gabrusewicz, K. Knop, S. Grabny, E. Arczewski, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Poznań – Łódź 2019, ss. 410Nagrody i pełnione funkcje:

 • W 2009 roku powołany na Członka Kapituły Rady Naukowej Konkursu „Księgowy Roku”, której jest Sekretarzem.
 • W 2009 roku za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie na najlepsze prace z dziedziny finansów i rachunkowości SKwP.
 • W maju 2010 roku odznaczony Srebrną Odznaką SKwP Zasłużony w rozwoju SKwP w Polsce.
 • 30 sierpnia 2011 z ramienia Zarządu Głównego SKwP dr Tomasz Gabrusewicz został członkiem Grupy eksperckiej ds. edukacji i szkoleń EFAA. Grupa komentuje projekty dokumentów i standardów wydawanych przez Radę Miedzynarodowych Standardów Edukacyjnych Rachunkowości (IASB), wpływa na decyzje IASB tak, aby uwzględniały one interesy MŚP, pomaga w wymianie doświadczeń w zakresie edukacji i szkoleń między członkami EFAA i innymi podmiotami - do stycznia 2014.
 • Nagroda indywidualna Iº JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe za monografię pt. "Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego", grudzień 2011 r.
 • Od września 2012 roku - Członkiem Rady Wydziału Ekonomii UEP. Kadencja trwa 4 lata
 • Victorie UEP 2013 - finałowa piątka w kategorii "Wykładowca Roku", nagroda przyznawana przez studentów UEP
 • Od 2013 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Meishinkan z siedzibą w Poznaniu.
 • Od 2013 roku Członek Towarzystwa Polsko - Japońskiego ポーランド日本協会ヴィエルコポルスキ支部
 • Od 2017 roku Członek Kapituły Konkursu Śląskiego Festiwalu Myśli Strategicznej, Statystycznej i Ekonomicznej - ŚFiStEk 2017. Organizatorem konkursu jest przez Uniwersytet Śląski
 • Od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej i Komitetów Audytu następujących podmiotów: Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń SA