Finanse i rachunkowość budżetowa

Celem Studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.


Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne

Celem Studium jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi. Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku kapitałowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.


Master of Public Administration

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.


Audyt sprawozdań finansowych

Studia dedykowane są dla osób, które chcą znaleźć pracę w firmach audytorskich. Otrzymane świadectwo ma za zadanie potwierdzić znajomość praktycznych aspektów działania firmy audytorskiej, dając znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku pracy, tworzonym przez firmy audytorskie.

Wiedza zdobyta podczas studiów, będzie pozwalała na wykształcenie grupy osób z istotną przewagą konkurencyjną na rynku pracy, osób, które będą znały procedury i dokumentację służącą do prowadzenia usług oferowanych przez firmy audytorskie. Studia mają zapewnić wszystkim uczestnikom odpowiednią praktykę w firmach audytorskich, zwiększając tym samym szanse zawodowe absolwentów.