Badania realizowane przez pracowników Katedry skupiają się wokół następujących obszarów naukowo-badawczych:

 1. pieniądz i rynek pieniężny
  • polityka pieniężna
   • cele, instrumenty i strategie polityki pieniężnej
   • makroekonomiczne aspekty polityki pieniężnej
   • papiery wartościowe w realizacji polityki pieniężnej
   • systemy pieniężne
   • euro jako wspólna waluta
  • bankowość centralna i komercyjna
 2. rynek kapitałowy
  • giełdy papierów wartościowych (alokacja kapitału, analizy giełdowe, rynek akcji i obligacji)
  • fundusze inwestycyjne (portfele inwestycyjne, zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym)
  • instrumenty pochodne
 3. współczesna rachunkowość, rachunkowość i sprawozdawczość zrównoważona
  • teoria rachunkowości
  • rachunkowość w realizacji zrównoważonego rozwoju
  • etyka i odpowiedzialność w rachunkowości
  • współczesne wyzwania sprawozdawczości finansowej
 4. skarbowość
  • zarządzanie finansami publicznymi (zarządzanie długiem publicznym)
  • rynek publicznych papierów wartościowych (skarbowych, komunalnych)
  • nadzór w sektorze publicznym (kontrola, audyt)
  • rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa
  • koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej