Kierownik studium: dr Michał Łukowski


Cele i zadania studium: przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi. Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku finansowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne i alternatywne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.


Studium przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów, doradztwa inwestycyjnego oraz  finansowego.


Liczba godzin ogółem: 160 godz. (144 godz. dydaktycznych + 16 godz. seminarium)