Zakończono projekt studiów podyplomowych Zarządzanie instytucjami pomocy społecznej organizowanych w ramach projektu  1.45  „Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem studiów było przygotowanie aktualnych i potencjalnych kierowników pracy socjalnej do lepszego sprawowania funkcji kierowniczej a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, jak i też samodzielnego podejmowania decyzji i realizowania zadań na poziomie gminy i powiatu z uwzględnieniem możliwości finansowych 
(w tym zabieganie o środki finansowe w ramach specjalnych programów).
Kierownikiem studiów był prof. dr hab. Józef Orczyk.